ivkla<g b½e me< s<car yaeGyta kae Swaipt krna
àStutktaR
lúmI ve<kqez AaEr @n! k«:[SvamI
    yh p#Þt¤¢t s|car krnE mE| AS³ bÅcaE| kE saT kam krnEvalE Ûy¢³yaE| kE ek p¤Þtk kE AaDar pr ApnE An¤ãp Falkr ¢kya gya hW.yh p¤Þtk y¥¢nsEP, ¢d ¢rhE¢bilzESn y¥¢nz,vl­If
hEÚT AagInWjESn,¢jnEva AaEr ¢rhE¢bilzESn  y¥¢nz,¢m¢nÞzr£ Aap hEÚT ¢jØbaÖvE kE ¹ara lEzqs kØy¥¢nkEz sEÀSn - 3 gaEl Ôla¢n|g nam sEp#ka¢St k£ giI hW.hmara An¤ãp£krN Bart kE As|Áy ¢vkla|gaE AaEr unkE ma~ tTa ¢SXkaE| kE laB kE ¢lyE  dES kE sB£ BaxaAaE| mE iÓzrnEz kE ¹ara ¢kya gya hW. At: yh p¥NI ãp sE in s|ÞTaAaE| kE saT manvta ¢dKata hW.
 

    @k ma~ ya @k AXyaipka ivkla<g b½e kae isoate smy b½e me< s<car yaeGyta %TpÚ krna hI AarM- hE, s<car yaeGyta jNm se hI xIre xIre ivkist haetI hE AaEr yh @k Ësre ke saw imlne julne se haetI hE Akele me< rhne se nhI<,hm #s yaeGyta kae bnane ke trIke kae "r bnane ke trIke kI trh kr skte hE< jEsa nIce icÇ me< idoaya gya hE jha~ yaeGytaye< "r bnane ke ilye AavZyk ivivx samanae< kI trh hE<,

    Xyan dene kI yaeGyta @k nI<v kI trh hE ijske ^pr ïv[ nkl parI lena AaEr oel dIvar ke $<q kI trh hE< jb ik smHna AaEr hav -av Dt hE, va[I AaiorI s)edI hE ijske bad "r pU[R êp se tEyar hae jata hE,yh Xyan dene kI bat hE ik yaeGyataAae< kae bnana "r bnane kI trh %sI ³m se haena caihye,nIce idye gye iv;yae< me< iKlk krne se hme< #skI pUrI jankarI iml sktI hE,
k«pya Xyan de< ik àStuitkr[ me< ma~ \ iz]k ke zBd lal r<g me< idye gye hE< AaEr b½e ke zBd hre r<g me< idye gye hE<
 
Xyan 
ïv[ 
nkl
parI lena 
oel
smHna 
hav -av
va[I
ipDle pÚe kae laEiqye