upnyn
AsaDarN bÅcaE| kE ¢lyE mD¤rm­ narayN kEÓd#, cE°W
p#Þt¤tktaI
man¢sk ¢vkla|g bÅcaE| kE ¢lyE (0 - 2 vxI) kØp­y¥zr ¹ara ¢vkas ¢SXa
daEÞt bnana haT sE pkfna tal£ bjana ¢sKana
P\kna s£Kna sÓt¤ln s£Kna ApnE pWraE| mE| Kfa haEna
 
Anjan bÅcE kaE sm¢pIt unkE mata ¢pta kaE yh kayI@m shayta dEga AaWr b¤j¤gI mataAaE| kE An¤Bv hmarE is kayI@m ka p#Erk hW
 
 Aage ke il@ i¬k kIij@
 muop&ó kae vaps