THE SIVAJNANA BODHAM OF MEIKANDAR
 
âëáªæúªì îêôõ¨äª ò¨ô¢èä îçèêëª

                                        Ëêùª   ¿÷ªçè
 
  íôäªíôóª íÊ öÄëª íéô  ß   ô¨éäá¨äª
  îêè÷ª÷¨á     ê¨ê¨îá   ø̧ªæ¨  ëùêÐÊ     ãóêèëª
  íåÐê몠    Íꨠ  öäªëäèõР  µùôõÐ.
 
  íô䪠                -       He
  íôóª                 -       She
  íÊ                    -       It
  öÄ몠                 -       namely
  íéô                 -      those
  ß                       -      Three
  ô¨éäá¨äª           -      effects   of   actions   (birth,   life   and   death)
  îêè÷ª÷¨á             -      creations   of
  ê¨ê¨îá                 -     Indeed,   the   Being
  ø̧ªæ¨                -     diminutive
  ëùêÐÊ                -     unperceived
  ãóêè몠             -     Is   there
  íåÐê몠               -    End
  Íꨠ                    -   Beginning
  öäªëäèõР           -    So   say
  µùôõР                -   The   learned
 
  He, She, It,  namely   Those
  The   effects   of   the   three   actions
  (birth, life, death)
  Creations indeed,   of  the   Being
  Diminutive,   unperceived
  Is   there,
  The   Beginning,  the   End,
  So   say,  the   learned.
 
                                  ¬õúªìè몠  ¿÷ªçè
 
  íéôîá   êèîä   áè᪬¥   ô¨éäá¨äª
  îçèæÐÆ   ôõ²   µõ¨á     Íéúá¨äª
  å©æÐæ몠  ¬äª÷¨   å¨÷ªÆëª.   íäªî÷.
 
  íéôîá               -     they   themselves
  êèîäáè᪠            -     Oneself   becoming
  ¬Õ                       -     two
  ô¨éäá¨äª             -     (that   the)   actions   of
  îçèæÐÆ                  -     Exit   and
  ôõ²                      -     Entry
  µõ¨á                      -     be   understood
  Íéúá¨äª             -     by   the   Order
  å©æÐæë¨äª÷¨              -     unswerving
  å¨÷ªÆ몠                  -     Stands
  íäªî÷                  -       from   that   very   Day.
 
  From   that   very   Day,
  That   the   two   actions,
  Exit   and   Entrance,
  Be   understood,
  (The   Being )   Stands,  unswerving,
  By   the   Order,
  Oneself   becoming,
  As   they   themselves.
 
                                ßäª÷è몠  ¿÷ªçè
 
  ãóʬù   âêäª÷ù¨äª   öäÊìâùäª÷ù¨äª
  É몵ù䪠  øÌæÐæ몠  íõ¨êù¨äª,   æúªçïùª
  ãúªïô¨éäá¨äªéëá¨äª ,ãúõÐêÐê   ²úõÐêù¨äª,
  ëèáè¬áåÐê¨õ   êÅô¨Äóª   Íäªëè.
 
  ãóÊ                                 -   Is
  ¬ùÊ                                -     Is     not
  öäª÷ù¨äª                           -      If   not   so
  öäÊ                                 -      My
  ãìùª                                 -      Body
  öäª÷ù¨äª                           -      If   not   so,
  É몠                                  -       five
  µ   ù䪠                            -       senses
  øÌæÐæ몠                           -       control
  íõ¨êù¨äª                          -       if   rare
  æúª                                  -       eye
  çïùª                                -       when   casting   its   sight   on
  ãúªï                               -       food
  ô¨éäá¨äªéëá¨äª            -       lacking   in   the   effect(   sense   of   taste)
  ãúõÐêÐê                           -        to   make   it   understood
  ãúõÐêù¨äª                      -        if   not   realized
  ëèáè                              -      (This)   illusion
  ¬áåÐê¨õ                          -       mechanics
  êÄô¨Äóª                       -      inside   the   particle
  Íäªëè                            -      the     Being   (is)
 
  Is,
  Is   not,
  Is   not   so.
  My   body,  if     not   so,
  Control  (of)   senses,
  If   rare,
  The   eye   when   casting   its   sight   on   food,
  If   not   realized,   its   lacking   in   the   effect   (sense   of   taste),
  This   Illusion,
  To   make   it   understood,
  The   Being,
  The   mechanics,  inside   the   particle,
  Is.
 
                                åèäªæè몠  ¿÷ªçè
 
  íåÐêæР  æõú   ëô÷ª÷¨îäè䪠  ÷äª×   íéô
  òåÐê¨êÐê   êèäªëèòР  òæòëùêÐÊúõèÊ.
  íéëòÐà   íõà   Öáªçªçå¨äª×   í¢ªòôêÐéêîê.
 
  íåÐêæõú몠                   -   the   intuitive   perceptions   (of   the
                                                       mind, reason, intellect, self   or   I   )
  íô÷ª÷¨äª                       -   their     external   sensors
                                                      (eyes, ears, nose, mouth, skin)
  øäª×                             -   only     one
  íäª×                            -   Is   not   so
  òåÐê¨êÐêÊ                        -   being   met   with
  Íäªëè                          -   the     Being
  òæòëù몠                      -   common   ignorance
  ãúõèÊ                         -   will   not   realize
 
  íéëòÐà                       -   ministerial   team
  íõà                             -   the   king
  Öáªçªç                          -   as   required   by
  å¨äª×                           -   in   attention   to
  í¢ªà                           -   five
  íôêÐéêêÐîê                -   are,   accordingly,  together   in   action.
 
 
  Common   ignorance   will   not   realize   that,
  It   is   not   so,
  That   each   of   the   senses
  (eye, ear, nose ,mouth, skin)
  Is   each   the   only   one   sensor   to   the   intuitive   perceptions
  (of   the   mind,reason,  intellect,  self,  I )
  (That) They,  when   being   met   with   the   Being,
  Like   the   ministers,
  Each   in   attention   to   the   king,   as   required,
  (Yet)   a   team,
  They,  (the   five   states   of   existence,  the   anthakaaranaas)
  Are,   accordingly,together   in   action.
 
                                  ÉåÐêè몠  ¿÷ªçè
 
  ô¨óëªç¨á     ²óªóêÐÊ     âëáªôè᪠  æúªßæÐÆ
  íóåÐê÷¨åÐÊ   í÷¨áè:   ͧªæéô   îçèùêÐ
  êèëªê몠  ãúõÐô¨äª   êë¨íÕóª;
  æèåÐê몠  æúªì   çòèòêР  êéôîá.
 
  ô¨óëªç¨á                                 -   That   which   has   been   expressed
  ãóªóêÐÊ                                   -     of   the   mind
  âë᪠                                       -     skin(touch),
  ôè᪠                                       -     mouth   (taste),
  æúª                                         -     eyes   (sight),
  ßæÐÆ                                       -    nose   (smell)
  íóåÐÊ                                    -    Weighing
  í÷¨åÐÊ                                    -    Understanding
  í÷¨áè                                    -    Yet,know   not
  ͧªÆ                                      -    the   Source
  íéô                                      -    those
  îçèù                                      -    like
  êè몠                                        -    themselves
  ê몠                                          -   their
  ãúõР  ô¨äª                              -   in   the   experience   of
  ê먠                                          -   the   Being
  íÕóª                                       -   Grace
  æèåÐê몠                                     -   magnet
  æúªì                                        -   drawn   by
  çòèòêÐÊ                                    -   iron   filings
  íéôîá                                  -   on   their   own
 
 
  The   skin, mouth, eye, nose,  (through   touch, taste, sight, smell)
  Weighing,  Understanding,
  Expressions   of   the   mind
  Yet,  know   not,  the   Source
  (But),  in   the   experience   of   the   Grace,
  Drawn   are   they   to   the   Being
  On   their   own,
  Like   those   iron   filings   to   a   magnet.
 
 
                                Í÷è몠  ¿÷ªçè
 
  ãúÕÕ   íòêÐâêä¨äª   ãúõè   ê¨äªéëá¨äª
  ¬Õê¨÷   äùªùÊ   ò¨ôòêÐêèâëä
  ¬õúªÌ   ôéæá¨äª   ¬éòæÐÆ몠  ëä   ãùâæ.
 
  ãúõР                                -     the   senses,
  ãÕ                                    -     perceivable
  íòêÐÊ                               -     non   truth
  öä¨äª                                -   if   it   is   said
  ãúõèÊ                             -   (that   which)   cannot   be   sensed
  ¬äªéëá¨äª                       -   non   existent
  ¬Õ                                   -   two
  ê¨÷䪠                                 -   perception
  íùªù                                -   is   not
  íÊ                                   -   It
  ò¨ô                                    -   Enlightenment,  Cit
  òêÐêè몠                             -   Truth,   Sat
  öä                                    -   said   so
  ¬õúªÌ                             -   two
  ôéæá¨äª                          -   aspects   of
  ¬éòæÐÆ몠                       -   that   which   activates
  ëä                                   -   mind
  ãùîæ                               -   the   world   indeed
 
  If   it   is   said   that   which   is
  Perceivable   by   the   senses,  is   untruth,
  And   that   which   is   not,  is
  Non   existent,
  That   which   is   neither   of   the   two   perceptions, Is,
  Sat,  Cit,  (Truth,  Enlightenment)
  That   which   activates,
  The   two   aspects   of   the   world,
  Indeed
  The   Mind.
 
 
 
                                  ÖÈè몠  ¿÷ªçè
 
  áèéô±ëª   Îä¨á몠  òêÐâêê¨õèæù¨äª
  òêÐîêí÷¨áè   êòêÐê¨ùª   ê÷¨áè
  ê¨ÕêÐê¨÷䪠  íõ¨²ó   ê¨õúªìùè   Íäëè.
 
  áèéô±ëª                  -                     everything
  Îäªá몠                     -                     nothing
  Íæ¨äª                         -                     if
  òêÐÊ                           -                     Truth
  öê¨õР                          -                      before
  Íæù¨äª                      -                      when   presenting   itself
  òêÐîê                          -                     Truth   at   all
  í÷¨áèê                     -                      which     knows   not
  íòêÐê¨ùª                     -                      in   untruth
  íÊ                            -                      it
  í÷¨áèÊ                    -                      is   not   recognized
  ¬Õ                           -                      two
  ê¨÷䪠                        -                      potential
  íõ¨                           -                      Being
  ãóÊ                         -                      is
  ¬õúªÌ                     -                      two
  íù                          -                      not
  Íäªëè                     -                       Being
 
  If   everything   is   nothing,
  In   untruth   which   knows   not   truth   at   all,
  Truth   when   presenting   itself   before   it,
  Is   not   recognized.
  The   Being   is   not   two
  The   Being   is   the   potential   for   both.
 
 
                              öìªìè몠  ¿÷ªçè
 
  É몵ù   îôìõ¨äª   íáõÐåÐêéä   ôóõÐåÐâêäêÐ
  êëªËêùª   ÆÕ²ëèáªêР  êôêÐê¨ä¨   ÙúõÐêÐêô¨ìª
  íäªä¨á   ë¨äªéëá¨äª     íõäªæÈùª     âòÙîë.
 
  ÉåÐÊ                                  -             five
  µù䪠                                -              senses
  îôìõ¨äª                           -                hunter's   quarry
  íáõÐåÐêéä                     -                oblivious   (to   its   strength   in   captivity))
  ôóõÐåÐÊ                            -                grown   up   in
  öä                                   -                like
  ê몠                                   -                its
  Ëêùª                                -                Prime
  ÆÕ²ëè᪠                      -                  teacher   too
  êôêÐê¨ä¨ùª                       -                  in   concentration
  ãúõÐêÐêô¨ìªì                 -                  awakened   to   recognising
  íäªä¨á몠                      -                  Strangeness
  ¬äªéëá¨äª                   -                   removed
  íõ䪠                              -                 Being
  æÈùª                               -                  glance
  âòÙîë                         -                   casting   Its   glance, Is   there
 
  The   five   senses   are,
  Like   the   hunter's   quarry   grown   up   in   captivity,
  Asleep.
  With   concentration
  Awakened   to   recognising     the   Prime   Teacher,
  Strangeness   removed,  the   Being,
  Casting   Its   glance,  Is   there.
 
                          øäªçêè몠  ¿÷ªçè
 
  ÃäæÐæúª   çèò몠  ãúõè窠  çê¨éá
  ¢èäæР  æúªú¨÷ª   ò¨åÐéê   åèï
  ãõèêÐÊéåêÐîêõÐâêä窠  çèò몠  øÕôêÐ
  êúªå¨Èùè몠  çê¨ô¨ê¨   öúªÑëªí¢ª   âòÇêÐîê.
 
  ÃäæÐæúª                       -                          False   perception
  çèò몠                             -                         desire
  ãúõè                            -                           will   not   know
  çê¨éá                            -                          the   Being
  ¢èä                              -                          Enlightened
  æúªú¨ùª                        -                           in   the   eyes   of   the
  ò¨åÐéê                            -                          thought
  åèï                               -                          seeking
  ãõèêÐÊéåêÐîêõР            -                          mirage
  öä                                -                           as
  çèò몠                           -                           desire
  øÕô                             -                           discarding
  êúª                               -                           cool
  å¨Èùè몠                       -                           shade
  çꨠ                               -                           Being
  ô¨ê¨                               -                           as   that   which   is
  öúªÑ몠                      -                            chanting   and   uttering
  ÉåÐÊ                             -                            five
  öÇêÐîê                        -                            letters     (Namasivaayam)
 
  False   perception,
  Through   desire
  Will   not   know   the   Being.
  In   the   eyes   of   the   enlightened,
  Who,   seeking   Truth
  Discarding   desire,   the   mirage,
  Directing   thought   in   chanting   and   uttering
  Only   the   Five   letters   (Na   ma   si   vaa   yam)
  Perceive,   the   Being,
  As   That   which   Is,  the   cool   shade,
  The   Being.
 
                              çêÐêè몠    ¿÷ªçè
 
  íôîä     êèîä     Íæ¨á   íåÐâå÷¨
  Öæäè樠  ¬é÷çú¨å¨÷ªæ
  ëùëèéá   êäªâäèÌ   ôùªô¨éä   á¨äªî÷.
 
  íôîä                      -                     He   himself
  êèîä                         -                     Himself
  Íæ¨á                          -                     having   become
  íåÐê                           -                     that
  âå÷¨                            -                    discipline
  Öæ䪠                          -                     one   with
  Í樠                            -                     becoming
  ¬é÷                          -                     Lord's
  çú¨                            -                     service
  å¨÷ªæ                             -                    remaining
  ëù몠                          -                     ignorance
  ëèéá                        -                      illusion
  êäªâäèÌ                  -                      along   with
  ôùª                             -                     strong   ,destrutive
  ô¨éä                         -                      effects
  ¬äªî÷                       -                      this   very   day
 
  In   that   discipline,
  Remaining   in   the   Lord's   service,
  He   himself   becoming   one   with   Himself,
  Ignorance,Illusion
  Along   with   its   strong,  destructive   effects
  Will   be   gone,
  This   very   day.
 
 
                            çê¨îäèõè몠    ¿÷ªçè
 
  æèÑ몠    æúªÑæÐÆæР  æèìªÌ몠  ãó몠  îçèùª
  æèú   ãóªóêÐéêæР  æúªÌ   æèìªìù¨äª ,
  íáõè   íäªç¨åР  íõäªæÈùª   âòÙîë.
 
  æèÑ몠                       -                   is   looking   at
  æúªÑæÐÆ                   -                    that   which   the   eye
  æèìªÌ몠                     -                    will   reflect
  ãó몠                          -                   the   mind
  îçèù                          -                   like
  æèú                           -                    looking
  ãóªóêÐéê                   -                    that   mind
  æúªÌ                          -                   experienced
  æèìªìù¨äª                  -                    reflects   when
  íáõè                        -                    ever   alert
  íäªç¨äª                     -                    loving
  íõ䪠                         -                   Being
  æÈùª                           -                   glance
  âòÙîë                     -                    directed     towards
 
  The   mind   will   reflect,
  That   which   the   eye   is   looking   at,
  Like   that,
  The   experienced     mind,
  Directed   towards   the   loving   glance
  Of   the   ever   alert   Being
  Looking,
  Reflects   Him.
 
                     çäªä¨õúªìè몠    ¿÷ªçè 

  âòëªëùõР  îåèäªêèóª   îòõ   îùèìªìè
  íëªëù몠  æȨ¬   íäªçâõèÌ   ëõ©¬
  ëèùªí÷   îåá몠  ëù¨åÐêôõР  îôìËëª
  ÍùáêР  êèÄ몠  íõâääêР  âêèÇîë.
 
  âòëªëùõР                           -                 red   lotus
  îåè䪠                                 -                 the   patiently   awaiting
  êèóª                                     -                feet
  îòõùª                                   -                the   reach   of
  øìªìè                                  -               does   not   allow
  ëù몠                                   -               that   ignorance
  æȨ   ¬                                -                washed   away   (flow   of   enlightenment)
  íäªçâõèÌ                        -                  the   noble
  ëõ©   ¬                                 -                in   the   company   of
  ëèùª                                    -                desires
  í÷                                      -                severed
  îåá몠                                 -                 intimacy   with   the   Being
  ëù¨åÐêôõР                           -                 who   have   given   their   all
  îôìË몠                            -                 the   icon,  in   its   role
  Íùá몠                              -                  the   temple
  êèÄ몠                                -                 oneself
  íõ䪠    öä                        -                  as   the   Being
  âêèÇîë                            -                  and   worships   It   so
 
  In   the   company   of   the   noble,
  Who   have   given   their   all
  For   the   intimacy   with   the   Being,
  Ignorance,  which   does   not   allow
  The   reach   of   the   patiently   awaiting
  Lotus   Feet,
  Is   washed   away   (with   the   flow   of   enlightenment)
  Desires,  severed,
  Oneself   sees   the   Being   in   the   icon,   in   the   temple
  And   worships   It   so.
 
 
                         ¢èäèò¨õ¨áõР  ëõµ
 
  öåÐéê   òú÷ªÆëõ䪠  ÖêÐâêèÈ   ¬áùªçèáª
  ååÐꨠ  ãéõêÐáÕÓ몠  ¢è¿ùª   ò¨åÐéê   âòáªÊ
  êè䪠  ãéõêÐêè䪠  âëáªæúªìè䪠  êèõú¨îáèõÐ
  êèëªãúõ
  ÖÊê¨ÕìªìèåÐêêÐêèùª   ¬äª×.
 
            The   Tradition   of   the   Spiritual   Teacher
 
  öåÐéê                       -                        my   father (preceptor)
  òú÷ªÆëèõ䪠           -                         Sanathkumaaran
  Ö÷ª×êР                     -                         acknowledged
  âêèÈ                      -                          for   worship
  ¬áùªçè᪠              -                          in   a   natural   way
  ååÐꨠ                       -                          Nandi  (Siva)
  ãéõêÐÊ                  -                           uttered
  íÕÓ몠                 -                          bestowed   by
  ¢èä                      -                           divine
  ¿ùª                        -                           book
  ò¨åÐéê                    -                           deliberations
  âòáªÊ                    -                           made
  êè䪠                      -                          did   he
  ãéõêÐêè䪠            -                           uttered
  âëáªæÐæúªìè䪠    -                           Meikandaan(one   who   saw   the   Real)
  êèõú¨îáèõР          -                           the   people   of   the   world
  êè몠                      -                           themselves
  ãúõ                      -                           come   to   realize
  ÖÊ                         -                           reasoning
  ê¨ÕìíìèåÐêêÐêèùª -                          analysing   and   drawing   conclusionse
  ¬äª×                     -                          today
 
  Nandi,  (through   whom   Siva   spoke)
  Whom     my     (preceptor)   father   Sanatkumaaran,
  Acknowledged,
  And     worshipped,
  So   naturally,
  Did   utter   and   bestow
  This   Divine   Book,
  Which   Meikandan
  Deliberated   upon   ,and   only   then
  Did   he   utter,
  That   the   people   of   the   world,  today,
  Will   themselves,
  By   reasoning
  Analysing   and   drawing   conclusions,
  Come   to   realize.
 
 
                         ò¨ô¢èä   îçèê   çáäª
 
  ò¨ôâëÄ몠  íåÐêêõ ,   ò¨åÐéêîåõР  îåèæÐæçª
  çôë¨äª÷觪   æúªôè   òæêÐê¨÷ª.   ò¨ôËúªìèëª ,
  øäª×몠  ¬õúªÌ   ëùêÐêèõÐæÐ樧ª   âæèúªÆÕôèùª
  ¬äª÷¨åР  ¿äª   Ëëªéë   ëùõÐæÐÆ.
 
  ò¨ô몠                -       Siva   (one who is in the bliss of Saiva Sidhanta)
  öäªÄ몠             -       namely
  íåÐê몠               -      ultimate
  êõ                        -     the   blessed (disciple)
  ò¨åÐéê                 -      thought
  îåõР                    -      rightly
  îåèæÐæ                -       focused
  çô몠                 -       rebirth
  ¬äª÷è몠           -       spared   of
  æúª                    -       eyes   (vision)
  ôèòæêÐê¨äª        -        on   the   utterances
  ò¨ô몠               -        bliss
  ãúªìè몠         -        will   be
  øäª×몠            -        one  (rebirth)
  ¬õúªÌ몠         -        and   two   (desires)
  ëùêÐêèõÐæÐÆ      -        the   ignorant
  ¬§ªÆ               -        in   this   world
  øúª                  -        self   realized
  ÆÕôèùª           -        by   the   teacher (Preceptor)
  ¬äª÷¨              -        none   else   than
  ¬åпùª            -        this   book   (work)
  Ëëªéë            -        three (experiences only through, sight, speech and touch)
  ëùõÐæÐÆ            -        revelation   of   Truth   (free   from   ignorance)
 
  The   blessed   disciple,
  With   his   thought   rightly   focussed
  On   the   Ultimate,  (Civam)
  Spared   of   rebirth
  Will   attain   Bliss   (Caiva-Sidhaanta)
  Those,ignorant,experiencing   but   that   of   the   senses   only
  And   illured   with   desires,
  Yet   with   eyes   cast   on   that   which   is   in   the   book
  (Civa-jnaana-bhodham)
  On   the   utterances   in   revelation   of   Truth
  (Freed   of   ignorance)
  By   the   self   realized   Teacher(Preceptor)
  They   too   will   attain   Bliss.
 

   맪æóëª
  RETURN TO INTRODUCTION
 RETURN TO PRESENTATIONS PAGE