í§ªææÐ Æé÷çèÌóªó ÆÈåÐéêæÐÆ
     æÕêÐÊ çõ¨ëè÷ª×ëª ê¨÷éä ãúªÌçúªÑêùª
 êáèõ¨çªµ
    ùÂªë¨ âô§ªæîìܪ
     ÉæÐæ¨á åèÌæóª ÆÈåÐéêæóª å¨ê¨ (United Nations Children's Fund),
ò©õÐê¨ÕêÐêêÐ Êé÷,ãùæ ÍîõèæÐæ¨á éëáëª,â£ä©ôè,ò©õÐê¨ÕêÐêêÐÊé÷, ãìùªåùêÐ Êé÷, £¨ëªçèçªîô Íæ¨îáèõÐ iéúåÐÊ êáèõ¨êÐÊ 'åèëª æÕêÐÊæóª çõ¨ëè÷ª÷ëª âòáªîôèëª - 3 ôÊ ç¨õ¨², iùæÐéæ îåèæÐæ¨ ê¨ìªìë¨Ìêùª' öäª÷ êéùçªç¨ùª âôó¨ôåÐÊóªó éæîáìªïéä íïçªçéìáèææÐ âæèúªÌ iåÐêêÐ âêèÆ窵 êáèõ¨æÐæçªçìªÌóªóÊ.iåÐê¨á åèìªïùª ôèÇëª ùìªòæÐæúæÐæèä í§ªææÐ Æé÷çèÌóªó ÆÈåÐéêæÓæÐÆëª, íôõÐæóªêëª êèáªëèõÐæÓæÐÆëª ë÷ª×ëª iêÐÊé÷á¨ùª âòáùè÷ª×ëª çá¨÷ªò¨áèóõÐæÓæÐÆëª çáäª êÕëª ôéæá¨ùª iåÐêêÐ âêèÆ窵 íéëæÐæçªçìªÌóªóÊ. îëÙëª iéúáêóëª(Internet) ßùëèæ çïæÐæ iáÙôÊëª,åëª åèìªïùª çÈæÐæêÐê¨ùª iÕæÐÆëª öùªùè âëèȨæó¨Ùëª íéëåÐê¨ÕçªçÊëª Æ÷¨çªç¨ìêÐêæÐæÊ. iæÐ æèõú§ªæó¨äèùª ëä¨ê îåá íïçªçéìá¨ùª iêÐ âêèÆ窵 âòáùªçÌæ¨÷Ê öäªçÊ âêó¨ôèæ¨÷Ê.
        øÕ êèîáè íùªùÊ øÕ Íò¨õ¨éáîáè, ãìùª ÃäË÷ª÷ øÕ ÆÈåÐéêæÐÆ çá¨÷ªò¨ íó¨æÐÆëª îçèÊ Ëêù¨ùª âòáªá îôúªïáÊ íæÐ ÆÈåÐéê±ìäª æÕêÐÊæÐæóª çõ¨ëè×êùª êèäª. iåÐê æÕêÐÊæÐæóª çõ¨ëè×êùª öäªçÊ øÕ ÆÈåÐéê ç¨÷åÐê Ëêùª Íõëªçëèæ¨÷Ê. ç¨÷Æ ò¨÷¨Ê ò¨÷¨êèæ ôóõÐåÐÊ øäªî÷èâìèäª× iéúåÐÊ ôóõÐòÐò¨áéìæ¨÷Ê, êä¨áèæ øÕ ê¨÷äª ëìªÌîë îëäªéëáéìôê¨ùªéù. iêÐêéæá ôóõÐòÐò¨éá åèëª øÕ ô©Ì æìªÌëª çú¨æÐÆ øçªç¨ìùèëª.æ©îÈ æèìªïáÊ îçèùª, iêÐ ê¨÷éëæóª ô©Ì æìªì çáäªçÌëª âçèÕóªæóª.
 
 

    æôäëèæ âòáùªçÌôÊ êèäª iôª ô©ìªïäª í¡ªê¨ôèõëèÆëª. îæ쪪ìùª,  ô¨éóáèìªÌ Ëêù¨áä ô©Ì æìªì ãçîáèæçªçÌëª æ÷ªæóèÆëª. òë¨æÐé¢ ë÷ª×ëª µõ¨åÐÊ âæèóªÓêùª iåÐê ô©ìªïäª ãêÐêõëèÆëª. æéìò¨áèæ îçàêùª êèäª iôªô©ìªï÷ªÆ ôõÐúëª ·àêÙæÐÆ øçªçèÆëª. iåÐêêÐ ê¨÷éëæóª öùªùèëª ô©Ì  æìªÌëª çú¨á¨éäçª îçèäªî÷ øäª÷¨äª îëùª øäª÷èæ âêèìõ îôúªïáéô. åèëª iåÐê âòáùª Ëé÷ îëÙëª ò÷ª× ô¨õ¨ôèæçª çèõÐçªîçèëª. íê÷ªÆ æ©îÈ âæèÌæÐæçªçìªÌóªó âêèìõеæó¨ùª æ¨ó¨æÐ âòáªá²ëª.

   æ©îÈ âæèÌæÐæçªçìªÌóªó ç짪æó¨ùª, êè᪠íùªùÊ çú¨áèóõÐ ôèõÐêÐéêæóª ò¨ô窵 å¨÷êÐê¨Ùëª ÆÈåÐéêá¨äª ôèõÐêÐéêæóª çòÐéòôúªúêÐê¨Ùëª âæèÌæÐæçªçìªÌóªóä.
 
æôäëª
îæìªìùª
o]Q«VpQ ªp¡lQ n^tQtlQ
É«V
ô¨éóáèìªÌ
µõ¨åÐÊ âæèóªÓêùª 
âòáªéæ
îçòÐà
 Ëêùª çæÐæêÐê¨÷ªÆêÐ ê¨Õëªç²ëª