ô¨êÐáè ôªÕÂè
Ãäëª îëëªçèÌ, ÍõèáªòÐò¨ ë÷ª×ëª çá¨÷ªò¨ éëáëª

 
 U]mQ pVQV¢ aV¢nQÆkQ ©k¡LQLªvNQ^y v¢vrHQkLQ 
 
ßéó  
çèõÐéô
âòô¨êÐê¨÷ä ª 
îçòÐàêÐê¨÷ä ª 
  inQt¢y¡v¢lQ p¡t¢kQkpQpzQªz¡r¢]Q eNQN¢kQ«k  
ipQªp¡Æ AHQk¢ltQê¨ lQ p¡rQkQkl¡mQ. tm¢[¢lQ êáèõ¨çªç¨ùª ¬ÕæÐæ¨÷Ê  
 

 
 
¬çªîçèÊ âòáùªçìªÌ ôÕëª ê¨ìªì§ªæóª   
åèóéìô¨ùª µê¨áä îòõÐæÐæçªçÌëª
cmQpnQtpQpzQz oËHQk¢«NnQt À[nQ«t vLrQcQc¢tQ t¢zQzHQkLQ.  
n«zÉ«Vy¢lQ iËkQÀmQ t¢zQzHQkL¢]Q pzQ^ylQ.    
t¢zQzmQ - ©pNQ À[nQ«t   
ty¡r¢pQÈ
t¢Ëmt¢ aÑr¡t¡ r¡j£v]Q  
 
v¢k¡sQ t¢zQzm ª
©pNQkLQ mVQÐmQ À[nQ«tkL¢]Q o]QÐ ªcrQnQt vLrQcQc¢kQÀ
      arQpQpN¢kQkpQpzQzÆ.
t¢Ëmt¢ v¢tQy¡ SHQkrQ  
t«lvrQ, r¢l£pQ ©p¬NQªzx]Q, ©c]Q«]
 
ò¨÷窵 æùªô¨   
ËæÐæ¨áëèä ê¨ìªì§ªæóª æ©ÈªæÐæúªì   
å¨×ô䧪æóª ßùëèæ  
æÕêÐÊ çõ¨ëè÷ª×몠 cMQc¡r Q ê¨ìªìëª  
îçòÐàæÐ îæóªô¨êÐ ê¨÷ 䪠 êÐôä¨ ê¨ìªìëª  
( çèù ô¨êÐáè ßùëèæ )
ëä ôóõÐòÐò¨á÷ª÷ôõР ãçåáäª ê¨ìªìëª  
( ¬çªîçèÊ êáèõ¨çªç¨ùª ¬ÕæÐæ¨÷Ê) ª
çèõÐéôá÷ª÷ôõР kNQ p¡rQ«vy¢lQl¡ªt¡rQkQÀ Ac¢r¢yrQ nztQÆmQ pLQL¢   ê¨ìªìëª  
êÐÕܪï ê¨ìªìëª  
( ô¨êÐáèôªÕÂèßùëèæ )
åìëèÌëª ê¨÷䪠 òèùäëª ê¨ìªìëª  
( ô¨êÐáèôªÕÂèßùëèæ )
çäªôéæ Ãäëª   ô¨ô¨ê Âëêè ê¨ìªìëª (¬çªîçèÊ êáèõ¨çªç¨ùª ¬ÕæÐæ¨÷Ê)  
( ô¨êÐáèôªÕÂèßùëèæ )
kVQpt¢lQ t«z ^sQ©lkQs¢y¡  
(©c]Q«] ^sQ©lkQs¢y¡ cHQkm Q ßùëèæ)
ôáÊ Ëê¨õÐòÐò¨ õèæè ê¨ìªìëª
ié c: íÈæèæ ôáÊ Ëê¨õÐòÐò¨ íéìá ØõР ò¨÷åÐê ëÕåÐÊ
êáèõ¨çªµ (öäª. æ¨Õܪú¡ªôèë¨)
ªpÂmQ ÈtQtkmQ ê¨ìªìëª  
( ô¨êÐáèôªÕÂèßùëèæ )
pQªrlQ ÈtQtkmQ ê¨ìªìëª  
( ô¨êÐáèôªÕÂèßùëèæ ) 
( ¬çªîçèÊ êáèõ¨çªç¨ùª ¬ÕæÐæ¨÷Ê)

âêèéù aV¢Í«r : çõ©Âè ê¨ìªìëª  
( ô¨êÐáèôªÕÂèßùëèæ )
ãê²ëª  ãçæõú§ªæóª > áåÐêÐõ ê¨ìªìëª  
( ¬çªîçèÊ êáèõ¨çªç¨ùª ¬ÕæÐæ¨÷Ê)  
ò¨÷窵 æ©îçèõÐ쪠 Øó¨ ¬áæÐæ¨ çäªâëèȨ æ©îçèõÐìª ( ô¨êÐáèôªÕÂè ßùëèæ âòáùèæÐæçªçìªìÊ )
oL¢ élm¡k iyHQÀmQ ÂzQ^kQk¡zQÄmQ  kËv¢ âå÷ª÷¨æÐæúª ê¨ìªìëª  
( ô¨êÐáèôªÕÂè ßùëèæ âòáùèæÐæçªçìªìÊ )
k¡Æ ªkL¡tvrQ 
ªkzQÀmQ kËv¢
krQN¡ t¢zQzmQ

HEALTH EDUCATION :  PROGRAMME RAKSHA  
(COMPILED BY P.SUBRAHMANIYAM & Dr. S.VENKAT, 
CENTRE FOR DEVELOPMENT RESEARCH & TRAINING, CHENNAI)  
 

THE DRUSHTI MAGAZINE UNIT

(DEVELOPED BY VOLUNTEERS OF VIDYA VRIKSHAH)

 

POWER POINT PRESENTATIONS

NATIONAL INITIATIVE FOR THE BLIND

 

TECHNOLOGY INITIATIVE FOR THE BLIND

INTERNATIONAL INITITIVE FOR THE BLIND

  Ëêùª çæÐæêÐÊæÐÆêÐ ê¨Õ몵æ