çèõÐéô Æé÷çèÌ
êáèõ¨çªµ
D.MANI
 
ÆÈåÐéêæÓæÐÆ çèõÐéôá¨ùª Æé÷çèÌ ãóªóêè öäªçéê í÷¨á    íôõÐæéóæÐ ÔõÐåÐÊ æôä¨æÐæîôúªÌëª.öåÐê íó²æÐÆ ò©æÐæ¨õëèæ æôä¨êÐÊ òõ¨áèä ò¨æ¨òÐéò íó¨æÐæ¨î÷èîëè íåÐê íó²æÐÆ ÆúëèÆëª ôèáªçªµëª íê¨æëª.
 
æ©Èª Ô÷çªçìªìéô çèõÐéôÆé÷çèìªïäª í÷¨Æ÷¨áèÆëª . 

í.    ¬õúªÌ æúªæÓëª âôôªîô× ê¨éòæéóçª çèõÐçªçÊ 

Í.    ò¨ôåÐê æúªæóª, âêèìõÐåÐÊ æúªæó¨ùª å©õÐ ë÷ª×ëª íÇæÐÆ  îòÕôÊ
¬.   çèõÐéô âêó¨ôèæ ¬ùªùèëùª ¬ÕêÐêùª
¼.    ëè×æú ª
ã.   øÕëèê ÆÈåÐéêá¨äèùª íéò±ëª âçèÕìªæéó çèõÐæÐæ
      Ëïáèëùª ¬ÕêÐêùª  
Ã.  ßäª×ëèê ÆÈåÐéêá¨äèùª íêä¨ìëª å©ìªìçªçìªì
      âçèÕìªæéó æèúËïáèëùª   ¬ÕêÐêùª 
ö.   çïæÐÆëªîçèÊ ÆÈåÐéê ë¨æ íÕæ¨ùª µêÐêæêÐéê
      éôêÐÊæÐâæèóªÓêùª 
Ö.   çïæÐÆëªîçèÊ ÆÈåÐéêæÐÆ êéùôù¨ ôÕêùª 
çèõÐéôÆé÷çèìªïéäæÐ æúªÌâæèóªÓêùª :
ßäª×ôáÊæÐÆ ãìªçìªì ÆÈåÐéêæÓæÐÆ :
        ÆÈåÐéêá¨äª æúªÑæÐÆ îåõèæ øÕ ë¨äªô¨óæÐÆ (torch) íùªùÊ çó©âõäª÷ å¨÷êÐê¨ùª øÕ ô¨éóáèìªÌ âçèëªéëéáîáè ¬§ªÆ맪Æëª Íìªï, ÆÈåÐéêá¨äª æúªæóª íêéä âêèìõÐåÐÊ âòùªæ¨÷êè öäª× æôä¨æÐæîôúªÌëª. æôä¨æÐæËïáèô¨ìªìèùª ÆÈåÐéêá¨äª æúªæó¨ùª çèõÐéô ¬ùªéù öä× íõÐêÐêëª.
ç¨÷ÆÈåÐéêæÓæÐÆ :
        ÆÈåÐéêæÐÆ çêÐÊ íï êóªó¨ å¨äª×âæèúªÌ ôùÊéæ ô¨õùªæéó ô¨õ¨êÐÊ öêÐêéä ô¨õùªæóª ô¨õ¨æÐæçªçìªÌóªóÊ öäª× îæìªæ²ëª.ÆÈåÐéêá¨äèùª òõ¨áèæ çê¨ùª Ô÷ËïåÐêèùª çèõÐéô òõ¨áèæ ãóªóÊ öäª× íõÐêÐêëª. âòèùªùËïáèô¨ìªìèùª çèõÐéôá¨ùª ç¨õòÐò¨éä öäª× íõÐêÐêëª.
çèõÐéôá¨äªéëéá êÌêÐêùª :
í.  îç×æèùêÐê¨ùª êèéáæÐ æôäëèæ æúªæèú¨êÐÊæÐâæèóªÓêùª
     ()
Í.  ô¨ìªìë¨äª  A ãóªó ãúô¨éä ãìªâæèóªÓêùª - æ©éõ,
      æèáªæä¨æóª, çèùª, ëèë¨òëª,Ëìªéì
¬.  æúªæéóòÐ àêÐêëèä å©õ¨äèùª æÇô¨ ­áªéëáèæ  éôêÐÊæÐ
      âæèóªÓêùª
¼.   ÔõÐéëáèä âçèÕìªæóª, íë¨ùëª îçèäª÷ô÷ªé÷ ÆÈåÐéêæóª
     éææÐÆ öìªÌëª ëèê¨õ¨   éôæÐææÐÔìèÊ.
ã.  ïõîæèëè(Trachoma)öäª÷ îåè᪠öó¨ê¨ùª çõôæÐÔïáÊ.íêäèùª
     çèê¨æÐæçªçìªìôõÐæóª ô¨éõô¨ùª ò¨æ¨òÐéò âç÷ª×æÐâæèóªó
     îôúªÌëª.
 
åìëèÌôê÷ªÆçª çá¨÷ªò¨ 1
  âçèÕóìæÐæêÐÊæÐÐÆ ê¨Õëªç²ëª