p¢©ry¢lQ ÈtQtkmQ t¢zQzmQ
ªk. ©vHQkzQr¡m]Q
v¢tQy¡ v¢ËkQc¡v¢]Q ªcvkrQ
v¢tQy¡ v¢ËkQc¡v¢]Q oË ©vL¢y£Ä
kNQ p¡rQ«v p¡t¢kQkpQpzQz E«[ eL¢yvrQkÏkQÀ À«VnQt v¢«l alQlÆ ilvcm¡k p¢©ry¢lQ ÈtQtkmQ v[HQÀmQ oË v[¢É«V.
 
 

    nmQ n¡zQÄkQ kNQ p¡rQ«v p¡t¢kQkpQpzQz E«[kQ À[nQ«tkÏkQÀkQ À«VnQt v¢«ly¢lQ alQlÆ ilvcm¡k p¢©ry¢lQ p¡z ÈtQtkHQkLQ ty¡r¢tQÆ aL¢kQkkQà^y oË v[¢É«V«y ikQ kzQÄ«r v¢LkQÀk¢VÆ e]QpÆ kv]tQt¢VQÀr¢yÆ. inQttQ ©t¡«lªn¡kQÀ«zy ©cylQÉ«V  inQttQ kzQÄ«ry¢]Q eÎtQt¡Lr¢]Q ty¡r¢pQÈ. a]Q]¡ËkQÀ inQttQÆ«Vy¢lQ A[QnQt aV¢ÍmQ, at]Q aV¢v¢ylQ èrQvm¡] ©nËkQk^kÏmQ ©tr¢nQt¢ËpQpªt¡Ä, nmQ n¡zQÄ cÉt¡y mVQÐmQ ©p¡ËL¡t¡r â[Qn¢«ly¢lQ kNQp¡rQ«vyVQªV¡rQkLQ cnQt¢tQÆ cm¡L¢kQk ªvNQ^y uNQ«my¡] n¢«l pVQV¢ m¢ÀnQt aÑt¡pmQ uNQÄ. icQ ©cylQÉ«Vy¢]Q c¡rmQ e]Q]©v]¢lQ p¢©ry¢lQ élpQ p¢rt¢ (Braille Master)ty¡r¢tQÆ, p¢]QÈ oË «kv[¢ ©cylQp¡Ä élm¡k m¢ÀnQt p¢rt¢kLQ ty¡r¢tQÆ v¢n¢ªy¡kmQ ©cyQvÆ. prvl¡kÍmQ m¢kkQ À«VnQt ©clv¢ÌmQ iÆ p¢]QpVQVkQ à^yÆ. "©vHQkzQr¡m]Q É«V" e] v[HQkpQpÄmQ inQt ©cyQÉ«V«y oË À^«ctQ ©t¡[¢l¡kÍmQ amlQpÄtQtl¡mQ.imQ É«V n¡]QÀ kzQzHQkL¢l a«mv«t ipQªp¡Æ v¢LkQÀªv¡mQ.

    kzQzmQ 1: élpQ p¢rt¢ ty¡r¢tQtlQ.

    aHQk£kr¢kQkpQpzQz oË pLQL¢pQ p¡zpQ ÈtQtktQt¢l¢ËnQÆ (alQlÆ enQt acQc¢zQz v¢xym¡k iËnQt¡ÌmQ cr¢) ÀV¢pQp¢zQz oË pkQktQ«t eÄtQÆ, v[kQk¢l¢ËkQÀmQ oË ©m¡[¢y¢lQ p¢©ry¢lQ eÎtQÆkQk«L oË k¡k¢ttQt¢lQ Étl¢lQ uËv¡kQk ªvNQÄmQ. c¡t¡rNm¡k È«kpQpz nklQ eÄkQkpQ py]QpÄtQÆmQ standard A-4 aLÍ k¡k¢tmQ itVQÀpQ ªp¡Æm¡]Æ. «pNQ^HQ ©cyQvtVQÀpQ ©p¡ËtQtm¡k a«mÊmQ v«ky¢lQ n¡]QÀ pkQktQt¢ÌmQ (ªmªl, k£ª[, izÆ mVQÐmQ vlÆ pkQkHQkLQ) oË aHQÀl aLv¢VQÀ i«z©vL¢ v¢z ªvNQÄmQ. p¢©ry¢ÌkQÀ e]QªV t]¢pQpzQz É«Vy¢lQ upªy¡kpQpÄtQÆmQ cVQªV k]m¡] k¡k¢tmQ iHQÀ avc¢ym¢lQ«l. inQt p¢©ry¢lQ élpQ p¢rt¢ ty¡rQ ©cyQy, «ky¡lQ eÎtpQpÄmQ oË p¢©ry¢lQ c¢ªlzQ, iynQt¢r ckQt¢ mVQÐmQ m¢]Q mVQÐmQ iynQt¢r ckQt¢y¡lQ iyHQÀmQ p¢©ryQlrQ, alQlÆ kN¢]¢É«V emQp¡crQ py]QpÄtQtl¡mQ. p¢©ry¢lQ eÎtQÆkQkLQ oË inQt¢y ©m¡[¢«y c¡rQnQtt¡kªv¡, alQlÆ AHQk¢l ©m¡[¢«ytQ tÎv¢]t¡kªv¡ iËkQÀmQ.

kzQzmQ 2: p¢©ry¢lQ ÉtQÆkQkLQ a«mnQt élpQ p¢rt¢ uËv¡kQÀtlQ. ivQv¡Ð ty¡r¢tQt p¢©ry¢lQ élpQ p¢rt¢«y oË t¢zm¡] cmm¡] tLtQt¢lQ p¢©ry¢lQ ÈLQL¢kLQ cVQªV eÎmQp¢yv¡Ð ÀpQÈV «vkQkÍmQ. at]Q p¢]Q]rQ ©pv¢kQk¡lQ k«rc«lkQ ©k¡NQÄ, ovQ©v¡Ë ÈLQL¢y¢ÌmQ oË c¢V¢y polystrene bead-W «vkQk ªvNQÄmQ. ivQv¡Ð ozQÄvtVQÀ oË c¢V¢y, àrQ«my¢lQl¡t plQ ÀtQÆmQ ÀcQc¢ ªp¡Æm¡]Æ. ipQ pN¢«y k¢r¡mtQt¢lQ vc¢kQÀmQ ANQ, ©pNQ,À[nQ«t, klQv¢ aV¢Í ©pVQV¢ËnQt¡ÌmQ alQlÆ ©pV¡ml¢ËnQt¡ÌmQ cr¢, tHQkLQ ilQltQt¢ªlªy, oË c¢Ð ©t¡«kkQªk¡ ilQ«lªylQ ilvcm¡kªv¡ ©cyQyl¡mQ. klQv¢ aV¢Í ilQl¡t oË ©pNQmN¢ àz , c¢V¢Æ p[kQkmQ EVQpzQzp¢]Q imQm¡t¢r¢ p¢©ry¢lQ t¡LQkL¢lQ mN¢kLQ «vtQÆ n¢rpQÈv«t oË mN¢ ªnrtQt¢lQ oË t¡LQ e]QV v¢k¢ttQt¢lQ ©cyQy É^ÊmQ e]QÐ kNQzV¢ypQpzQ^ËkQk¢VÆ. ozQ^y mN¢kLQ n]QÀ k¡yQnQÆ v¢zQz¡lQ, anQtkQ k¡k¢ttQt¢lQ ozQ^kQ ©k¡NQÄ (vl¢«my¡k)t¢zm¡k iËkQÀmQ

    icQc¢Ð v¢r¢v«zy¡t t]Q«mÊLQL polystrene ÉtQÆkQkLQ ©trQ©m¡ªk¡lQ (thermocole) ty¡r¢kQk utÍmQ oË m¢k ml¢v¡] élpQ ©p¡ËL¡ÀmQ. p¢©ry¢lQ ty¡r¢pQp¡LrQkÏkQÀ imQ ÉtQÆkQk«L (Èt¢t¡kªv¡, alQlÆ ÀpQ«py¢lQ aLQL¢kQ ©k¡zQÄp«vªy¡) ©trQ©m¡ªk¡lQ uVQptQt¢y¡LrQkLQ ªt«vy¡] aLÍ, v¢ËpQptQÆz]Q ©k¡ÄpQp¡rQkLQ. imQ ÉtQÆkQkLQ oªr aLÍ (0.8 mm v¢zQzmQ) ©k¡NQzt¡k iËkQkªvNQÄmQ e]Qpt¡lQ avVQ«V É«Vªy pl cr¢y¡] aLÍLQL clQl«zkL¢lQ ªp¡zQÄ cl¢tQÆ ty¡rQ ©cyQyl¡mQ. imQ ÉtQÆkQkÏkQÀ vNQNmQ ©k¡ÄtQt¡lQ, k¡k¢ttQt¢lQ ozQÄmQ cmymQ a«v ªmÌmQ ©tL¢v¡ktQ ©t]QpÄmQ. oË ªk¡pQ«p aLÍ ÉtQÆkQkLQ eÄtQÆ, at¢lQ oË c¢l ÆL¢kLQ c¢vpQÈ,n£lmQ alQlÆ kÐpQÈ vNQN n¢rnQtr "m¡rQkrQ" (marker) «m klnQÆ n]QV¡k oË ÀcQc¢y¡lQ klkQk¢ v¢zQz¡lQ, vNQNkQ kl«v elQl¡ ÉtQÆkQkL¢ÌmQ c£r¡k ozQ^kQ ©k¡LQÏmQ.

kzQzmQ 3: p¢©ry¢lQ p¢rt¢kÏkQÀ k¡k¢tmQ ty¡rQ ©cyQtlQ. p¢©ry¢lQ p^kLQ uËv¡kQÀvtVQÀ ªt«vy¡] eNQN¢kQ«k u«zy A-4 aLÍ k¡k¢tHQk«L oË À[¢Í ilQl¡t tzQ^lQ tNQN£rQ UVQV¢ é]QÐ n¢m¢zHQkLQ UV «vkQk ªvNQÄmQ. p¢]QÈ,ovQ©v¡Ë Irm¡] t¡«LÊmQ, o]Q©V¡]QV¡k, irNQÄ p«[y ©cyQt¢tQt¡zQkÏkQÀ nÄv¢lQ «vtQÆ, a«t k^]m¡], cmm¡] t«ry¢lQ «vtQÆ, ÂtQtm¡] oËÆN¢y¢]¡lQ é^ ©mÆv¡k aÎtQt¢]¡lQ, avQv£rtQ t¡LQkL¢lQ iËkQÀmQ m¢Àt¢y¡] n£rQ ©vL¢ªyV¢v¢ÄmQ. p¢VÀ inQttQt¡«L eÄtQÆv¢zQÄ mVQ©V¡]QÐ ty¡r¢kQkl¡mQ. ivQv¡Ð ovQ©v¡Ë t¡ÏmQ Irm¡kÍmQ, ©m]Q«my¡kÍmQ A]¡lQ m¢Àt¢y¡k UV¢pQ ªp¡yQ alQlÆ tNQN£rQ ©c¡zQ^kQ ©k¡NQÄ ilQl¡mÌmQ iËnQt¡lQ aÄtQt kzQztQÆkQÀtQ ty¡r¡k iËkQÀmQ. aÄtQt kzQzmQ ArmQp¢pQptVQÀpQ ªp¡Æm¡] aLÍ itQt«ky t¡LQkLQ ty¡r¡k «vtQÆkQ ©k¡LQL ªvNQÄmQ.

kzQzmQ 4: p¢©ry¢lQ p^kLQ "emboss" ©cyQÆ uËv¡kQÀtlQ.

    ipQªp¡Æ nmkQÀtQ ªt«v ©p¡Æv¡k ÈtQtkHQkLQ «pNQ^HQ ©cyQy py]QpÄtQtpQpÄmQ eqk¢]¡lQ AkpQpzQz "screw press"e]QV iynQt¢rm¡ÀmQ. itQÆz]Q 14" x 11" aLÍ ©k¡NQz irNQÄ aÎtQttQ tzQÄkQkLQ ("pressure plates)ªt«v. i«vkLQ v[v[pQp¡kÍmQ (parallel)AkÍmQ iËkQk ªvNQÄmQ.it]¡lQ emboss ©cyQÊmQªp¡Æ elQl¡ izHQkL¢ÌmQ oªr v¢«cy¡] aÎtQtmQ k¢«zkQÀmQ. itQ tzQÄkQkÏkQÀ cmm¡] aLv¢ÌLQL oË t¢zm¡] mrpQ pl«ky¢lQ A-4 aLv¢]¡l¡] oË ©vVQÐtQt¡«L «vtQÆ ©pv¢k¡lQ k«rc«l akQ k¡k¢ttQt¢]Q ©m¡tQt prpQp¢ÌmQ cmm¡k pÄmQp^ tzv ªvNQÄmQ. p¢VÀ p¢©ry¢lQ ÉtQÆ élpQ p¢rt¢«y ikQ k¡k¢ttQt¢]Q ªmlQ «vkQk ªvNQÄmQ. ÉtQÆkQkLQ k£[Q ªn¡kQk¢ÊmQ, pkQktQt¢]Q n¡]QÀ ªk¡NHQkÏmQ o]QV¢]Q ªmlQ o]QÐ cr¢y¡k vËmQp^ «vtQt¡lQ, k£ª[ iËkQÀmQ t¡LQ ÉtQÆkQkLQ ©p¡ËtQt¢y p¢rt¢kQÀpQ p¡Æk¡pQp¡k a«mÊmQ.

    irNQÄ mrtQ tzQÄkÏkQÀ i«zy¢lQ É«Vªy, k£[Q ªn¡kQk¢ «vtQt p¢©ry¢lQ ÉtQÆ p¢rt¢, at]Q ªmlQ EVQ©k]ªv ty¡rQ ©cyQt IrtQt¡LQ, at]Q ªmlQ aªt aLv¢]¡l¡] oË "©plQzQ" (felt) ÆN¢ Ak¢yvVQ«V c£r¡k o]QV¢]Q ªmlQ o]QÐ uzQk¡ËmQp^ «vkQk ªvNQÄmQ. p¢VÀ, imQ mrtQ tzQÄkQk«L ªmªl àV¢ÊLQL p¢©rsQs¢lQ («pNQzQ ©cyQy utÍmQ iynQt¢rmQ) «vtQÆ, at¢lQ ©p¡ËtQtpQpzQ^ËkQÀmQ «kpQp¢^«ycQÂVQV¢ ªt«vy¡] aÎtQtmQ ©k¡ÄkQk ªvNQÄmQ. p¢]QÈ «kpQp¢^«ytQ tLrQtQt¢, i«zy¢lQ n¡mQ «vtQt IrpQ ptÉLQL k¡k¢ttQ«t eÄtQÆ at¢lQ p¢©ry¢lQ eÎtQÆkQkLQ pt¢Í Ak¢ iËpQp«tpQ p¡rQkQkl¡mQ.

    enQt aLÍ aÎtQtmQ ©k¡ÄkQk ªvNQÄmQ e]QpÆ c¢V¢tLÍ aÑpvtQt¢lQ aV¢nQÆ ©k¡LQLl¡mQ. inQt IrtQ t¡LQk«L ÆN¢ ulrQtQÆmQ ©k¡^y¢lQ ulrQtQt¢]¡lQ p¢©ry¢lQ p¢rt¢ ty¡rQ. iªt ªp¡lQ ªt«vkQÀ EVQp p¢rt¢kLQ ty¡rQ ©cyQyl¡mQ.

    imQ É«V«ypQ py]QpÄtQt¢ Étl¢lQ ty¡rQ ©cyQt p¢©ry¢lQ p¢rt¢kL¢l¢ËnQÆ ÉtQÆpQ p¢rt¢kLQ ty¡r¢tQÆ, p¢VÀ amQ ÉtQÆpQ p¢rt¢k«L upªy¡k¢tQÆ, ªvNQÄmQ aLÍkQÀ p¢rt¢kLQ uNQÄ pNQNl¡mQ. at]Q p¢VÀ, n¡mQ ty¡r¢tQt¢ËkQÀmQ p¢rt¢k«L (ovQ©v¡Ë élpQ p¢rt¢y¢]Q oË nklQ) o]QÐ ªcrQtQÆ, pkQkHQkL¢]Q eNQN¢kQ«k vr¢«ckQ k¢rmm¡k iËkQÀmQp^ «vtQÆ, irNQÄ p¢©ry¢lQ p¢rt¢kLQ o]QªV¡©z¡]QÐ ozQ^ (p¢©ry¢lQ eÎtQÆkQk«L v¡c¢kQkkQ àÄm¡] pkQkmQ ©vL¢y¢lQ ©tr¢ÊmQp^ «vkQk ªvNQÄmQ) «pNQzQ ©cyQt¡lQ oË t¢zm¡] p¢©ry¢lQ ÈtQtkmQ ty¡rQ. oË ÉtQÆpQ p¢rt¢y¢]Q v¡y¢l¡k 100kQÀmQ ªml¡] p¢rt¢kLQ ty¡r¢kQkl¡mQ. kNQ p¡rQ«v À«VnQtvrQ p¢©ry¢lQ eÎtQÆkQk«LtQ tzv¢pQ p¡rQtQªt aV¢nQÆ ©k¡LQk¢V¡ªr a]QV¢ k¡k¢ttQt¢lQ acQc¢zpQpzQ^ËkQÀmQ eÎtQÆkQk«L avrQ p¡rQpQpt¢lQ«l e]QpÆ kv]¢kQktQtkQkÆ.

    A«ky¡lQ imQ É«Vy¢lQ p¢©ry¢lQ p¢rt¢kLQ eÄkQk È«kpQpz nklQ eÄkQk upªy¡kpQpÄtQtpQpzQÄ v£N¡] k¡k¢tmQ alQlÆ p«[y m¡t it[Q/v¡r it[QkL¢lQ iËkQÀmQ "v[v[pQÈ" k¡k¢tmQ ªp¡Æm¡]Æ. i«vkLQ m¢k ml¢v¡] v¢«ly¢ªl¡ alQlÆ ilvcm¡kªv¡ k¢«zkQÀmQ e]Qpt¢lQ Wym¢lQ«l.

    ©c]Q«]y¢lQ iËkQÀmQ v¢tQy¡ v¢ËkQc¡v¢]Q U]ÉVQªV¡rQ pVQV¢y Ar¡yQcQc¢, É]Qª]VQVmQ mVQÐmQ py¢VQc¢ «mymQ itQt«ky OrQ t¢zQztQ«t É]Qª]¡^y¡k ©cylQpÄtQt¢ a«t n«zÉ«Vy¢lQ ©k¡NQÄ vr É^ÊmQ e] n¢ëp¢tQt¢ËkQk¢VÆ. ªr¡zQzr¢ cHQkmQ,©c]Q«] ©t¡[¢lQ vLrQcQc¢ nkrtQt¢]Q (Rotary Club of Industrial City, Chennai)ªmVQp¡rQ«vy¢lQ eÄtQÆ nztQtpQpÄmQ t¢ËvLQïrQ m¡vzQzmQ, atQt¢pQpzQÄ k¢r¡mtQt¢]Q ©pNQkLQ nlv¡[QÍ cHQktQt¢]Q c¡rQp¡k, anQtkQ k¢r¡mtQ«tcQ ªcrQnQt WnQÆ ©pNQmN¢kLQ itQt¢zQztQt¢lQ pN¢ Èr¢nQt]rQ.
 
    inQt t¢zQztQt¢]Q k£[Q ty¡r¢kQkpQpzQz tm¢[Q, inQt¢ mVQÐmQ AHQk¢l pLQL¢ p¡zHQkL¢]Q m¡t¢r¢ p¢ªry¢lQ pkQkHQkLQ, ©c]Q«]y¢lQ 09-05-2002 nznQt ©p¡Æ v¢[¡v¢lQ, ( k£[Qk¡ÅmQ pzmQ ) ©c]Q«] m¡vzQztQt¢]Q ªr¡zr¢ AÏnrQ t¢Ë. ArQ kNpt¢ avrQkL¡lQ, inQt v[¢É«V«y m¡k¡N aLv¢lQ amlQpÄtQt ªvNQ^kQ©k¡NQÄ, t¢Ë. esQ.mcQªcnQt¢rn¡t]Q,  I.A.S, U]ÉVQªV¡rQ il¡k¡ A«NyrQ, tm¢[Qn¡Ä avrQkÏkQÀ ©k¡ÄkQkpQpzQzÆ.

    ivrQkÏ«zy aÑpvtQt¢l¢ËnQÆ nmkQÀtQ ©tr¢vÆ y¡©t]¢lQ arc¡HQkmQ alQlÆ ©p¡Æ nl ªc«v Èr¢ÊmQ n¢Ðv]HQkLQ inQt v[¢É«V«y ©pËmLv¢lQ upªy¡kpQpÄtQt¢, pl izHQkL¢lQ p¢©ry¢lQ ÈtQtkmQ ty¡rQ ©cyQÊmQ àzHQkLQ n¢Ðv¢, avrvrQ t¡yQ ©m¡[¢y¢ªl¡ alQlÆ ªvÐ inQt¢y ©m¡[¢y¢ªl¡ p¢©ry¢lQ ÈtQtkHQkLQ ty¡rQ ©cyQÆ nmQ n¡zQ^lQ m¢k at¢k eNQN¢kQ«ky¢lQ iËkQÀmQ p¡rQ«vkQ À«VÍLQL À[nQ«tkÏkQÀkQ ©k¡ÄtQÆ utvl¡mQ. ilQ«l©y]¢lQ, p¡rQ«vkQ À«VÍLQL À[nQ«tkLQ pLQL¢kÏmQ, mVQÐmQ ©p¡Æ nl cÉt¡ykQ ÀÎkQkÏmQ ipQpN¢y¢«] EVQÐ ttQtmQ izHQkL¢ªlªy ©cylQpz «vkQkl¡mQ. ÀV¢pQp¡k p¢©ry¢lQ élpQ p¢rt¢kL¢lQ ÉtQÆkQkLQ ozQÄmQ pN¢«y avrvrQ (ttQtmQ) v£ÄkL¢l¢ËnQÆ ªmVQ©k¡LQLl¡mQ.

    arc¡HQktQt¢lQ U]ÉVQªV¡rQ ªt«vk«L kv]¢tQÆ aÆ ÀV¢tQÆ ©k¡LQ«kkLQ a«mtQÆ ©cylQpÄmQ Æ«Vy¢lQ pN¢ Èr¢pvrQkLQ, imQ É«Vy¢]Q v¢r¢v¡], mVQÐmQ cÉt¡y, ©p¡ËL¡t¡r mt¢pQ«p ªn¡kQk¢lQ ©k¡NQÄ, at¢lQ kv]mQ ©cÌtQt¢, itQt¢zQztQ«t prvl¡k amÌkQÀkQ ©k¡NQÄ vËmQ c¡tQt¢ykQ àÐk«L avc¢ymQ ªn¡kQk ªvNQÄmQ.ÉkQk¢ym¡k avrQkLQ irNQÄ v«ky¢lQ utv¢ aL¢kQk ªvNQÄmQ.

a«v y¡©t]¢lQ:-

(1) ©p¡Æ mVQÐmQ t]¢y¡rQ Æ«Vy¢lQ ©cylQpÄmQ pt¢pQpkHQkLQ, p¢©ry¢lQ v[¢

p¡zHQkLQ ilvcm¡k acQc¢z aÑmt¢ ©k¡ÄkQk ªvNQÄmQ. it]Q cmQpnQtpQpzQz v¢t¢k«L m¡VQV¢ a«mtQÆ, czQz èrQvm¡] k¡p¢«rzQ (copyright) t«zkL¢l¢ËnQÆ v¢t¢v¢lkQÀ aL¢kQk ªvNQÄmQ.

(2) p¢©ry¢lQ ty¡r¢pQÈkQ àzHQkLQ n¢ÐÍvtVQÀ kNQ p¡rQ«vyVQªV¡rQ pLQL¢kLQ mVQÐmQ ar c¡rQpVQV n¢Ðv]HQkÏkQÀ n¢t¢ utv¢ aL¢kQk EVQp¡Ä ©cyQy ªvNQÄmQ.

ovQ©v¡Ë àzÉmQ vЫmkQ ªk¡zQ^]Q k£[Q iËkQÀmQ WnQÆ ©pNQkLQ alQlÆ uzlQ U]ÉVQªV¡ËkQÀ ªv«l v¡yQpQÈ aL¢tQÆ utvl¡mQ. oË p¢©ry¢lQ acQÂkQ àzmQ n¢rQm¡N¢tQÆ nztQttQ ªt«vy¡] pN utv¢ p¢]QvËm¡Ð:--

"Screw Press" iynQt¢rmQ mVQÐmQ at«]cQ

ªcrQnQt upkrNHQkLQ ë. 20,000.00
k¡k¢tmQ mVQÐmQ ÉtQÆkQkL¢]Q v¢«l m¢kkQ À«Vv¡k/ilvcm¡k iËpQpt¡lQ kNkQk¢lQ eÄkQkpQpzv¢lQ«l.

n¡LQ o]QÐkQÀ ë. 20 e]QV v¢k¢ttQt¢lQ 5 ªpËkQÀ oË vËztQt¢lQ 300 n¡zQkÏkQÀ (pN¢ Èr¢ÊmQ) aL¢kQÀmQ Ut¢ymQ ë. 30,000.00

    itQt«ky OrQ a«mpQÈ n¡LQ o]QÐkQÀ 10 p¢©ry¢lQ ÉtQÆpQ p¢rt¢kÏmQ ovQ©v¡Ë ÉtQÆpQ p¢rt¢y¢l¢ËnQÆ É«Vªy 100 p¢©ry¢lQ p¢rt¢kÏmQ eÄkQkkQ à^yÆ. at¡vÆ 300 pkQkHQkLQ ©k¡NQz oË p¢©ry¢lQ ÈtQtktQ«t eÄtQÆkQ ©k¡NQz¡lQ, oË m¡ttQt¢lQ 100 ÈtQtkHQkÏmQ, 300 n¡zQkL¢lQ 1000 p¢rt¢kÏmQ eÄkQk É^ÊmQ.imQÉ«Vy¢lQ ovQ©v¡Ë m¡k¡NÉmQ pl p¢©ry¢lQ acQckHQk«L
n¢Ðv¢ avVQÐkQÀ uÐÆ«Ny¡k iËnQt¡lQ, ©vvQªvÐ vÀpQÈkQkÏkQÀmQ ©vvQªvÐ p¡zçlQkÏkQÀmQ anQtnQt ©m¡[¢y¢lQ p¢©ry¢lQ ÈtQtkHQkLQ uËv¡kQk É^ÊmQ. oË vËztQt¢VQÀLQ ovQ©v¡Ë acQckÉmQ Ay¢rmQ p¢rt¢k«L uËv¡kQk¢ v¢n¢ªy¡kmQ ©cyQy ªvNQÄmQ.

    kNQ p¡rQ«v p¡t¢kQkpQpzQzvrQkÏkQÀ ar c¡rQpVQV n¢Ðv]HQkLQ m¢kpQ pyÑLQL v«ky¢ÌmQ, ©cylQpÄtQÆmQ v«ky¢ÌmQ inQt acQÂkQ àzHQk«L, pLQL¢kàzHQkLQ alQlÆ py¢VQc¢ «myHQk«L «mym¡kkQ ©k¡NQÄ, iykQkl¡mQ.
    inQtpQ pN¢kQk¡k ovQ©v¡Ë ar c¡rQpVQV n¢Ðv]ÉmQ oË acQÂkQàztQt¢VQÀ AtrÍ aL¢tQÆ ©cylQpzl¡mQ. ©t¡zkQk ANQ^lQ inQ n¢Ðv]HQkÏkQÀ (NGO) ipQ pN¢y¢]Q ©clv¢]HQkÏkQk¡k m¡]¢ym¡k oË ©t¡«k aL¢kQkl¡mQ. p¢]Q vËmQ ANQÄkL¢lQ avrvrQ ªt«vkQÀ EVQp anQtnQt izHQkL¢lQ a«mypQ ©pÐmQ vct¢k«LpQ py]QpÄtQtl¡mQ. it]Q v[¢y¡k ivrQkLQ EVQÐ nztQÆmQ n¢Ðv]mQ mVQÐmQ Ëk¡«my¢ÌLQL pLQL¢y¢lQ py¢ÌmQ m¡NvrQkL¢]Q ªt«vk«L èrQtQt¢ ©cyQy iyÌmQ. ªmÌmQ, ÂVQÐpQÈVtQt¢ÌLQL (pLQL¢ ©clQl iyl¡t) kNQ p¡rQ«vyVQV m¡NvrQkÏkQÀ É«Vªy ©cyQt¢kQ k^tHQkLQ, p^kQk uknQt v¢xyHQkLQ pVQV¢ÊLQL ªt«vk«L inQtkQ àzHQkLQ èrQtQt¢ ©cyQy utvl¡mQ.

    v¢tQy¡ v¢ËkQc¡ e]QÑmQ n¢Ðv]mQ itVQk¡] oË n¡LQ ilvc py¢VQc¢ Ék¡mQ nztQÆvtVQÀtQ ty¡r¡k uLQLÆ. àÄtlQ v¢vrHQkÏkQÀ v¢tQy¡ v¢ËkQc¡v¢]Quz]Q-pN¢y¡LrQ t¢Ëmt¢ alªmÌ r¡mk¢ËxQN]Q avrQk«L k£[QkQ kNQz v¢l¡ctQt¢lQ ©t¡zrQÈ ©k¡LQLÍmQ.

©t¡«lªpc¢ eN: 044-4937926 alQlÆ 044-4414741

m¢]Q-tp¡lQ(email) umaks@vsnl.com or alamelur@md5.vsnl.net.in

             p¡rQ«vy¡LrQkÏkQÀ oË ÉkQk¢y ÀV¢pQÈ
        inQt aÅÀÉ«V«y uËv¡kQk¢yvr¢zmQ t]¢y¡rQ at¢k¡rmQ (intellectual
propreitary rights) tHQÀm¡y¢ÑmQ, i«t ilvcm¡kÍmQ, t¡r¡Lm¡kÍmQ t]¢ nprQkªL¡ alQlÆ n¢Ðv]HQkªL¡, p¡rQ«v À]QV¢y mVQÐmQ p¡t¢kQkpQpzQz
À[nQ«tkÏkQk¡k p¢©ry¢lQ (braille) ÈtQtkHQkLQ ty¡r¢tQÆ , avVQ«V v¡HQkkQà^y ml¢v¡] v¢«ly¢ªl¡ alQlÆ ilvcm¡kªv¡ v¢n¢ªy¡kmQ ©cyQÆ upªy¡k¢kQkl¡mQ e] avrQ ©tL¢ÍpÄtQÆk¢V¡rQ. avrQ A«cpQpÄv©tlQl¡mQ, amQm¡t¢r¢y¡] py]QpÄtQtlQ, v¢tQy¡ v¢ËX¡ n¢Ðv]mQ élm¡k avËkQÀtQ ©tr¢ypQpÄtQt ªvNQÄmQ e]QpÆ t¡]Q. ivQv¡Ð ©cyQvÆ, ÉkQk¢ym¡k inQt ©cylQÉ«V enQt aLÍkQÀ v¢r¢Í a«zk¢VÆ mVQÐmQ mkQkL¢«zªy prÍk¢VÆ  e]Qp«t avrQ aV¢nQÆ ©k¡LQvtVQªk.

 
 

  âçèÕóìæÐæêÐÊæÐÐÆ ê¨Õëªç²ëª