kVQpt¢lQ uHQkLQ À[nQ«tkQÀ EªtÑmQ t«z iËkQk¢Vt¡ ?
ty¡r¢pQÈ
lXQm¢ r¡t¡k¢ËxQN]Q
t«lvrQ - klQv¢tQÆ«V
©c]Q«] ^sQ©lkQs¢y¡ cHQkmQ

pl À[nQ«tkLQ elQl¡ v«ky¢ÌmQ À«Vp¡Ä ilQl¡tvrQkL¡ktQ ©t]Qpzl¡mQ. A]¡lQ avrQkÏLQ oË c¢l p¢rcQc¢«]kLQ m«VnQt¢ËkQkl¡mQ. avVQ«V tÀnQt cmytQt¢lQ oË ªtrQcQc¢ ©pVQV n¢ÈNr¢]Q utv¢y¡lQ cr¢ ©cyQy É^ÊmQ.k£ª[ ©k¡ÄkQkpzQÄLQL pzQ^yl¢]Q utv¢ªy¡Ä, t¡yQm¡rQkLQ i«tkQ kNQÄp¢^kQk iyÌmQ. p¢VÀ EªtÑmQ cnQªtkmQ EVQpzQz¡lQ avrQkLQ ur¢y n¢ÈN«r klnQÆ Aªl¡c¢kQk ªvNQÄmQ. akQÀ[nQ«t À«Vp¡ÄLQLÆ e]QÑmQ eNQNtQ«t anQtkQ À[nQ«tªy¡, mVQVvªr¡ n¢«]kQÀmQp^ oË ªp¡ÆmQ aÑmt¢kQkkQ àz¡Æ.

aV¢ÀV¢kL¢]Q pzQ^ylQ
(5 vyÆkQÀzQpzQzvrQkLQ)
 
1. t]Æ vyÆ àV iyl¡«m 
2. c¢l k¡r¢yHQkÏkQÀ izkQ«kÊmQ; c¢lvVQV¢VQÀ vlkQ«kÊmQ  upªy¡k¢pQp¡rQkLQ (ambidextrous) 
3. ©cËpQ«p k¡lQ m¡VQV¢ aN¢tlQ 
4. ©n¡NQÄvt¢lQ tÄm¡VQVmQ - a^kQk^ k¡lQ m¡VQÐmQ t]Q«m 
5. ªk¡zQ x§» aN¢vt¢lQ tÄm¡VQVmQ; e«tʪm t¡mtm¡k ©cyQÊmQ t]Q«m 
6. pzQz]QkLQ ©p¡ËtQÆvt¢lQ tÄm¡VQVmQ 
7. a^kQk^ tÄkQk¢ v¢ÎmQ t]Q«m; c¡m¡]QkL¢lQ i^kQÀmQ ªp¡kQÀ 
8. eÎtQÆkQk«L t«lk£[¡k eÎÆmQ ªp¡kQÀ 
9. tvV¡] ªk¡NtQt¢lQ ©p]Qc¢«l p¢^kQÀmQ t]Q«m
10.©p]Qc¢«l m¢k aÎtQtmQ ©k¡ÄtQÆ p¢^kQÀmQ t]Q«m 
11. v«rªk¡zQ^VQÀLQ klrQ ©cyQy iyl¡«m 
12 ktQtr¢kQªk¡lQ p¢^kQk iyl¡«m 
13. i«ckQÀ tkQk «ktzQzÍmQ,OzÍmQ iyl¡«m 
14. v¡rQtQ«tk«L cr¢y¡k ucQcr¢kQk iyl¡«m
15. À[nQ«tt]m¡] m[«l ªpcQ 
16 crcm¡k ªpc iyl¡«m, Or¢Ë v¡rQtQ«tkªL ªpÂnQ t]Q«m  
17. v¡rQtQ«tk«L m¡VQV¢ upªy¡kpQpÄtQÆmQ t]Q«m 
18. oË v¡kQk¢ytQt¢lQ ©c¡VQ©V¡zrQk«L ªk¡rQ«vy¡k upªy¡k¢kQk iyl¡«m 
19. t¢tQt¢pQ ªpÂtlQ 
20. eNQNHQk«L ªk¡rQ«vy¡k àV iyl¡«m
21. c¢V¢y k«t«ykQàz vr¢«ckQk¢rmm¡k àV iyl¡«m
22. at¢k mVt¢ 
23. t]Æ ©py«rªy n¢«]v¢l¢ËnQÆ eÎt iyl¡«m 
24. p¡zlQk«L n¢«]v¢lQ àV iyl¡«m
25. 20 v«r ªk¡rQ«vy¡k eNQN iyl¡«m
26. klrQkL¢]Q ©pyrQkL¢]Q tÄm¡VQVmQ 
27. vÀpQp¢]Q É]Q n¢]QÐ ªpc iyl¡«m 
28. eL¢t¢lQ aÎmQ Âp¡vmQ 
29. àcQcmQ at¢kmQ 
30. pkVQk]Í k¡ÅtlQ 
31. utQtrÍk«L eL¢t¢lQ É^kQk¡t t]Q«m  
32. ayr¡Æ ©cylQpÄmQ t]Q«m(over active) 
33. cVQÐ ªnrmQ àz or¢ztQt¢lQ amr iyl¡«m 
34. v¢xmmQ at¢kmQ 
35. kv]kQ À«VÍ 
36. eL¢t¢lQ ArQvmQ i[kQÀmQ Âp¡vmQ 
37. e«tÊmQ a^kQk^ ©t¡«ltQÆ v¢ÄmQ t]Q«m 
 
aV¢ÀV¢kL¢]Q pzQ^ylQ
(5 vyÆkQÀ ªmVQpzQzvrQkLQ)
1. pLQL¢ pt¢ªvzQ^lQ (records) ªc¡mQªpV¢, UkQkmVQVv]Q, p¢^tQt p¡zHQkL¢lQ ªtrQcQc¢ ©pÐpv]Q, m]Æ «vtQt¡lQ n]QV¡k p^kQkkQà^yv]Q e] mt¢pQp£Ä ©cyQypQ©pVQVv]Q.
2. oË p¡ztQt¢lQ nlQl mt¢pQ©pNQ, mVQVvVQV¢lQ m¢k ªm¡cm¡] mt¢pQ©pNQ
©pÐtlQ.
3.vÀpQp¢lQ or¢ztQt¢lQ n¢«ly¡«m
4. p[kQk v[kQkHQk«L eL¢t¢lQ m¡VQV¢kQ ©k¡LQL iyl¡«m
5. À[nQ«ty¢lQ ªpc ArmQp¢tQtt¢lQ k¡lt¡mtmQ, ©m¡[¢ vLrQcQc¢y¢ÌmQ À«Vp¡Ä 
6. c¢l v¡rQtQ«tk«L, eÎtQÆkQk«L t¢ËpQp¢ p^kQÀmQ t]Q«m
7. M¡pkkQ À«VÍ
8. m]kQkNkQÀ ªp¡z iyÌmQ.A]¡lQ a«tªy É«Vy¡k eÎt iyl¡«m
9. p¡zHQk«L eÎt¢ É^pQpt¢lQ k¡lt¡mtmQ
10 t«cn¡rQk«L iykQÀmQ t¢V]¢lQ À«Vp¡Ä(Poor gross motor skill)
11.urkQk p^kQk iyÌmQ eÎtQÆkQk«LpQ Èr¢nQÆ ©k¡LQÏmQ AVQVÌmQ uNQÄ. A]¡lQ p^tQt p¡ztQt¢]Q kËtQ«tpQ Èr¢nQÆ ©k¡LQL iyl¡«m.
12. vÀpQÈ cr¡cr¢ n¢«l«y v¢z À«Vv¡k ©cylQpÄtlQ
13. v¡yQÉ«V v¢LkQkHQk«L Èr¢nQÆ ©k¡LQL iyl¡«m
14. kNkQÀ ªp¡ÄmQ ©p¡Îªt¡ alQlÆ k«tkLQ àÐmQ ©p¡Îªt¡, ªk¡rQ«vy¡k, vr¢«c k¢rmm¡k ªp¡z iyl¡«m
15. ªnVQÐ, i]QÐ, n¡«L ªp¡]QV k¡l aLÍk«L Èr¢nQÆ ©k¡LQL iyl¡«m
16. ªnrtQ«t pk¢rQnQÆ ©cylQ Èr¢y iyl¡«m, k¡ltQt¡mtmQ ©cyQÊmQ t]Q«m 
17 ªpÂmQ©p¡ÎÆ cr¢y¡] v¡rQtQ«tk«L  upªy¡k¢kQk iyl¡«m 
18. ©cyQÊmQ k¡r¢yHQk«L m¢k eL¢t¢lQ «kv¢ÄmQ uLpQªp¡kQÀ
19. c¢l cmymQ ªy¡c¢kQk¡mlQ n¢«]tQtÍz]Q ©cyQÊmQ uLpQªp¡kQÀ.  cr¢y¡ tvV¡ e]QÐmQ n¢«]tQÆ ©cylQpz iyl¡«m
20. uzQkËtQ«t Èr¢nQÆ©k¡LQL iyl¡«m
21. p¡zHQk«L urkQk p^tQtl¢lQ tÄm¡VQVmQ
22. À«VnQt kv] n£^pQÈ
23. pkVQk]Í k¡ÅmQ uLpQªp¡kQÀ
 
©p¡ËLzkQktQt¢VQÀtQ t¢ËmQpÍmQ