t¢zQzmQ - ©pNQ À[nQ«t
ty¡r¢pQÈ
t¢Ëmt¢ aÑr¡t¡ r¡j£v]Q
 ( øù¨ ôïôêÐê¨ùª îæìªæ æèÊ çìêÐê¨ùª æÐó¨æÐ âòáªá²ëª )
 
itQ t¢zQztQt¢]Q ªn¡kQkmQ y¡©t]¢lQ nmQ n¡zQ^lQ vc¢kQÀmQ cék mVQÐmQ ©p¡ËL¡t¡r r£t¢y¢lQ nl¢nQt n¢«ly¢lQ iËkQÀmQ ©pNQk«L OrQ oËHQk¢«NnQt ªtc¢y aLv¢l¡] àzQÄ ÉyVQc¢y¢lQ IÄpÄtQt¢, nmÆ  n¡zQ^lQ i]QÐmQ n¢lv¢ vËmQ ©pNQ À[nQ«tkLQ pVQV¢y ©pËmQ ªctmQ  v¢«Lv¢kQÀmQ p¡rpzQc n¢«l«y n£kQk ÉyVQc¢ ©cyQvªt. plQ ªvР aÅÀÉ«Vy¢lQ imQ m¡t¢r¢y¡] pl t¢zQzHQkLQ  nmQ n¡zQ^lQ pl  izHQkL¢lQ iËnQt ªp¡t¢ÌmQ, imQ ÉyVQc¢ Èt¢t¡] t¢ËpQpHQkÏz]Q  a«mypQ ©pVQÐ, tkvlQ ©t¡zrQÈ mVQÐmQ aV¢v¢yl¢]Q t¢V«] ikQ ÀV¢kQªk¡«L a«zy py]QpÄtQÆk¢VÆ. ªtc¢y aLv¢lQ v[HQkpQpÄmQ inQttQ tkvlQ mVQÐmQ aV¢v¢ylQ ©t¡zrQp¡] ivQvÅÀÉ«V OrQ t]¢cQc¢VpQÈ«zyÆ. E©]]¢lQ, iHQÀ, ©cyQt¢kLQ, eÎtQÆ élm¡k mzQÄmQ alQl¡mlQ, pzHQkLQ mVQÐmQ ol¢ élm¡kÍmQ, elQl¡ inQt¢y ©m¡[¢kL¢ÌmQ nmQ n¡zQ^lQ ovQ©v¡Ë iztQt¢ÌmQ  vc¢kQÀmQ ovQ©v¡Ë ©pNQmN¢kQÀmQ ©c]QÐ a«zÊmQ.  inQttQ tkvlQ mVQÐmQ aV¢v¢ylQ c¡rQnQt v[¢É«V ©c]Q«] W.W.^. n¢Ðv]tQt¡r¡lQ ty¡r¢kQkpQ ©pVQÐ, ©c]Q«]y¢lQ ©cylQpzQÄ vËmQ v¢tQy¡ v¢ËkQc¡ e]QÑmQ il¡p ªn¡kQkVQÐ ©cylQpÄmQ ar c¡rQpVQV n¢Ðv]tQt¡r¡lQ ªmVQàV¢y cék-©p¡ËL¡t¡r ilkQÀk«L a«zvtVQÀ ©tLQLtQ ©tL¢v¡k ©cylQ É«Vy¢lQ ©k¡NQÄ vrpQpzQ^ËkQk¢VÆ. iÆ pVQV¢  ªmÌmQ tkvlQ v¢ËmQȪv¡rQ, É«Vªy W.W.^. ©c]Q«] , v¢tQy¡ v¢ËkQc¡ Ak¢y n¢Ðv]HQkL¢]Q wwebsite  ªn¡kQkÍmQ.  
anQt website A]Æ:  
http://acharya.iitm.ac.in  
http://www.vidyavrikshah.org
 
inQttQ ty¡r¢pQp¢lQ k¡ÅmQ "©cv¢" pztQt¢lQ k¢L¢kQ ©cyQt¡lQ,  eÎtpQ ^kQktQ©tr¢y¡tvrQkL¢]Q vct¢kQªkVQp, inQttQ ©t¡ÀpQ«p ol¢  v^vtQt¢lQ ªkzQkl¡mQ. ikQÀV¢pQÈ ©t¡zË«ky¢lQ, avVQV¢]Q uzQkËtQÆkQkLQ È«kpQpzHQkLQ, c¢tQt¢rHQkLQ mVQÐmQ uy¢ªr¡v¢yHQkL¡lQ ©tL¢v¡kÍmQ, AN¢tQtrm¡kÍmQ v¢LkQkpQpÄmQ. at¢rQxQzvcm¡k, imQm¡t¢r¢y¡] pzHQkÏmQ È«kpQpzHQkÏmQ ªvÐ c¢l n¢Ðv]HQkL¡lQ ªckr¢kQkpQpzQÄ oË aË«my¡] ©p¡ËzQ kLMQc¢ym¡k nmQm¢zmQ iËkQk¢]QVÆ.  eHQ©klQl¡mQ a«v py]QpÄtQtpQpzQ^ËkQk¢]QV]ªv¡, avVQ«V cmQpnQtpQpzQz  n¢Ðv]HQkÏkQÀ n¡HQkLQ eHQkLQ n]QV¢ aV¢t«l ©vL¢pQpÄtQt¢y¢ËkQk¢]QªV¡mQ. ÀÐk¢y vzQztQt¢VQÀLQ È[kQktQt¢lQ iËnQÆ vËmQ acQc¢lQ iËkQÀmQ ikQkËtQÆkQkLQ, eHQkÏ«zy, kN¢]¢ v¡y¢l¡k p]Q©m¡[¢y¢lQ ©cylQpÄmQ inQt É«V, m¢kpQ prvl¡k v¢r¢v«zÊmQ v¡yQpQÈkQ ©k¡NQzÆ e]Qp«t inQt n¢Ðv]HQkLQ uzª] uNrQnQÆ ©k¡LQÏmQ. 
 
inQt¢y n¡zQÄcQ c¢Ðm¢y¢]Q n£NQz, c¢rmm¡] v¡[QkQ«kpQ pyNmQ
 
à«z«ytQ ©t¡zQ^l¡kkQ ©k¡NQz ©pNQ mkv¢]Q  
 v¡[QkQ«ktQ   ©t¡zkQkmQ....
©vÀ v¢«rv¢lQ avLQ akQà«z«yÊmQ  
m£V¢ vLrQcQc¢ 
a«zk¢V¡LQ.......
 avLQ ÉktQt¢lQ p¢rt¢pl¢kQÀmQ ÆyrÉmQ, 
acQcÉmQ........
EVQ©k]ªv  
t¡y¢]Q «my¢lQ pHQªkVQÈ........
EVtQt¡[ ipQ©p¡ÎÆ avLQ uz]Qp¢VpQÈkQÀtQ t¡y¡kªv  
m¡V¢ v¢Äk¢V¡LQ........ 
 
uz]Qp¢VpQp¢VQÀ uNÍ 
UzQÄtlQ....... 
ÂtQtmQ ©cyQÊmQ 
pN¢k«L ©cyQtlQ  
 
 
v£zQ^lQ aÄpQÈ er¢ÊmQ ©p¡ËzQÄ v¢VÀ, ÂLQL¢kLQ 
ªckr¢tQtlQ........ 
 
   alQlÆ àl¢kQÀ ªv«l ©cyQtlQ........ 
 
i©tlQl¡mQ, avLQ pLQL¢y¢lQ iËkQk ªvNQ^y   k¡ltQt¢lQ!..... 
alQlÆ klQv¢y¢lQ c¢VnQÆ v¢LHQk ªvNQ^y  ªnrtQt¢lQ!!.... 
 
 
inQt i]¢y À[nQ«tkQÀ p¢MQÂpQ pËvtQt¢]Q mk¢[QcQc¢ E]Q 
   mÐkQkpQpz ªvNQÄmQ ? 

Aªr¡kQk¢ym¡] vLrQcQc¢ mVQÐmQ t]Q]¢«VÍ k¡ÅmQ ur¢«m 
   E]Q mÐkQkpQpz ªvNQÄmQ ? 

   iÆ avLQ tvV¡, alQlÆ avLQ ©pVQªV¡r¢]Q tvV¡? 

 

 
inQtkQ kËtQÆ uË Ét]Q«my¡k ©pNQk«L m]t¢lQ ©k¡NQÄ  àVpQpzQz¡ÌmQ àz, iÆ ANQ mkQkÏkQÀmQ aªt aLv¢lQ ©p¡ËnQÆmQ.  ovQ©v¡Ë ANQ mkÑmQ avrQ tkpQp]¡kªv¡, uz]Qp¢VpQp¡kªv¡ alQlÆ mk]¡kªv¡ iËnQt¡ÌmQ, ©pNQkLQp¡lQ, avrQkLQ t¡yQm¡rQ- kL¡kªv¡, cªk¡tr¢kL¡kªv¡ alQlÆ mkLQkL¡kªv¡ iËpQp¢ÑmQ, avrQtmQ inQtpQ p¢rtQt¢ªykpQ p¢rcQ«]«y aV¢nQtvrQkLQ mVQÐmQ uNrQÍ  uLQLvrQkL¡k iËpQpÆ m¢k i]QV¢y«my¡tÆ. E©]]¢lQ pl  ªnrHQkL¢lQ imQm¡t¢r¢y¡] p¢rcQ«] uËv¡Àvt¢lQ ANQkLQ k¡rNm¡k  iËkQk¢]QV¡rQkLQ. Akªv itVQÀtQ t£rQÍ k¡NQptVQÀmQ avrQkLQ 
kz«mpQpzQzvrQkLQ AvrQ. enQt ©m¡[¢«ypQ ªpÂvrQkLQ A]¡ÌmQ cr¢,  
enQt cmytQ«tcQ c¡rQnQtvrQkLQ e]QV¡ÌmQ cr¢,  ipQ p¢rcQ«]kLQ avrQkLQ elQªl¡ËkQÀmQ o]QªV. 

             alQlÆ avrQkLQ vc¢kQÀmQ izmQ 
 oË À^«c, oË m«], oË k[¢Ín£rQkQ À[¡yQ  
           A]¡ÌmQ iªt n¢«l t¡]Q. 
 

 
Akªv elQl¡ t¡yQm¡rQkÏkQÀmQ n¡HQkLQ àV v¢ËmQÈmQ ©cyQt¢ iªt¡.
 
oË cmymQ n£HQkÏmQ oË ©pNQ mkv¡k iËnQÆ ªmVQàV¢y kzQzHQk«LkQ kznQtvrQ e]Qp«t Étl¢lQ n¢«]Í àÐHQkLQ. apQp^ iËkQk n£HQkLQ uHQkLQ aË«m ©pNQ mk«v aªt aÑpvHQkÏkQÀ uLQL¡kQk ªvNQÄm¡?
c¢l ÀÄmQpHQkLQ ANQ mk«] ©c¡tQt¡kÍmQ ©pNQ mk«L  
kz]Q ªp¡]QV p¢rcQ«]y¡kÍmQ kËÆk¢]QV]rQ. vct¢ v¡yQnQt t¡yQkLQ àz, pr¢ªc¡t«]y¢lQ kËv¢lQ iËkQÀmQ c¢Â ©pNQ mkÍ e]tQ ©tr¢nQtÆmQ, kË«vkQ k«ltQÆ v¢Äk¢V¡rQkLQ. E«[kQ ÀÄmQptQ«tcQ ªcrQnQt t¡yQm¡rQkLQ ©pNQ mk«v I]Q©VÄtQtÍz]Q,  a«t a[¢kQÀmQ aLÍkQÀkQ àz É«]nQÆ v¢Äk¢]QV]rQ. czQztQt¢]Q ªn¡kQk¢lQ iÆ oË ÀVQVmQ, cmytQt¢]Q  
ªn¡kQk¢lQ iÆ oË p¡vmQ.
    À[nQ«tpQ pËvmQ ©t¡zQÄ ªp¡x¡kQÀ ilQl¡mlQ  
    ctQÆLQL uNÍ ©pV¡tÆ t¡]Q  
 
  uHQkLQ mkÏkQªk¡                             uHQkLQ mk]¢]Q m«]v¢kQªk¡
 
oªr v«ky¡] k¡rNHQkLQ oªr v«ky¡] v¢«LÍk«L EVQpÄtQÆmQ 
 e]QpÆ uHQkÏkQÀtQ ©tr¢Êm¡ ?
uHQkLQ mkL¢]Q À[nQ«tkLQ           uHQkLQ mk]¢]Q À[nQ«tkLQ 
 
                                     oË mk]Q 
 À^pQ p[kQkmQ alQlÆ v¢y¡t¢ alQlÆ  
ªp¡«tpQ ©p¡ËÏkQÀ a^«my¡k iËnQt¡ªl¡
acmQp¡v¢tmQ k¡rNm¡k U]mQ uVQV¡ªl¡ 
                                                       alQlÆ 
oË mkLQ
oË mËtQÆvrQ, alQlÆ oË nrQsQ(©cv¢l¢yrQ)
alQlÆ oË Ac¢r¢«yy¡k  alQlÆ oË mnQt¢r¢y¡kªv àz iËnQt¡ªl¡ 
 
             ipQªp¡Æ ©c¡lQÌHQkLQ 
mk]Q oË ©p¡kQk¢xm¡?    mkLQ oË p¢rcQ«]y¡?
Ak n£HQkLQ e]Q] ©cyQy ªvNQÄmQ ? 
mVQVvrQkL¢zmQ pt¢lQk«L n¡z¡t£rQkLQ. i«Vv]Q uHQkÏkQÀ v[HQk¢y¢ËkQÀmQ t¢V«mkLQ, at¡vÆ m]mQ, itymQ, m]cQc¡zQc¢ ivVQV¢]Q élmQ pt¢lQk«LtQ ªtÄHQkLQ. uHQkLQ pr¢c£l«]kQÀ c¢l eL¢t¡] pt¢lQkLQ k£ª[ trpQpzQÄLQL].
©pNQ À[nQ«tk«LÊmQ ANQ À[nQ«tk«LÊmQ uHQkLQ iË kNQk«L n£HQkLQ cr¢ cmm¡k ªpN¢kQ k¡pQpÆ ªp¡lQ, cmm¡] ©c¡tQt¡kkQ kËÆHQkLQ.uHQkÏ«zy imQ m¡t¢r¢y¡] cmm¡] ªn¡kQÀ k£ª[ ©k¡ÄkQkpQpzQz amQcHQkL¢lQ p¢rt¢pl¢kQk ªvNQÄmQ.
avrQkzQÀ oªrm¡t¢r¢y¡] ctQÆNÍ aL¢tQtlQ.
avrQkzQÀ klQv¢ py¢lQvtVQÀ oªr m¡t¢r¢y¡] v¡yQpQÈkLQ aL¢tQtlQ. 
avrQkzQÀ v£zQÄpQ ©p¡ÐpQÈ mVQÐmQ c¢V¢y cªk¡tr, cªk¡tr¢k«L pr¡mr¢pQpt¢lQ cr¢ cmm¡] pHQÀ aL¢tQtlQ.
 
EVQÈ«r
inQttQ ©t¡ÀpQÈ k£ª[ ©k¡ÄkQkpQpzQÄLQL c¢l p¢rÂrHQkL¢l¢ËnQÆ
È«kpQpzHQk«LpQ py]QpÄtQt¢ iËkQk¢]QVÆ.
atVQk¡k n]QV¢Êz]Q EVQÈ«r v[HQÀk¢VÆ.

1. Early childhood care for survival, growth and development :
    Department of Women & Child Development,
    Ministry of Human Resources Development, Government of India.

2. Girl of Today - Woman of Tomorrow - 2000 :
    National Institute of Public Cooperation & Child Development, N.Delhi

t¢zQzHQkL¢]Q pzQ^yÌkQÀtQ t¢ËmQpÍmQ