õèæè ê¨ìªìëª
iéc : íÈæèæ ôáÊ Ëê¨õÐòÐò¨ íéìá ØõР ò¨÷åÐê ëÕåÐÊ
êáèõ¨çªµ
öäª. æ¨Õܪú¡ªôèë¨

      øÕôõÐ ôáê¨ùª ßêÐêôõèæ ÍÆëª òëáëª íôÕéìá ãìùª òëªçåÐêçªçìªì µùäªæó¨Ùëª íéôæó¨äª iáæÐæêÐê¨Ùëª ò¨÷¨Ê, ò¨÷¨êèæ
åù¨² Ö÷ªçÌôéêæÐ æèúùèëª. æúª çèõÐéô 맪Ææ¨÷Ê, æèÊ æìªçÊëª
Æé÷æ¨÷Ê, æèùªæóª òæÐê¨ iÈåÐÊ åéìá¨ùª øÕ êóõв Ö÷ªçÌæ¨÷Ê.
ëæÐæó¨ìë¨ÕåÐÊëª, ë÷ª÷ îôéùæó¨ù¨ÕåÐÊëª íê¨æ íóô¨ùª øÊæÐæçªçìªÌ, êä¨éëá¨ùª êäª ôèȪåèìªæéóæÐ æȨæÐÆëª å¨éù Ö÷ªçÌæ¨÷Ê.  ôù¨, ãìùª åùæÐÆé÷², êä¨éë, ë÷ª×ëª ò¨ù òë᧪æó¨ùª  Öëè÷ª÷ëª Íæ¨á ãúõвæóèùª çèê¨æÐæçªçìªÌ, ôèȪæÐéæîá íõÐêÐêë÷ª÷êèæ²ëª, Æ÷¨æÐîæèóª  iùªùèêêèæ²ëª iÕæÐæ¨÷Ê öäª÷ ãúõÐòÐò¨ Ö÷ªçÌæ¨÷Ê.

     iåÐê æ©Èª îåèæÐÆëª å¨éùéáêÐ êÌæÐæ Ëï±ëè ? Íëª, å¨òÐòáëèæ
Ëï±ëª. íÈæèæ ËÊéë íéìôÊ öäª× åèäª Ô×ëª iåÐê  ±êÐê¨á¨äª ßùëª íéê òèê¨æÐæ Ëï±ëª. iåÐê ôȨ åëª ãóª ëäê¨ùª ëæ¨ÈªòÐò¨éá±ëª, íéëê¨éá±ëª ãÕôèæÐæ¨ íéê å¨éùáèæ iÕæÐæòÐ âòáªæ¨÷Ê.

     iê¨ùª åèëª øÕ ô¨ÜáêÐéê å¨éä² Ô÷ îôúªÌëª. øÕôÕéìá
µùäªæó¨Ùëª îôéùæó¨Ù몠 âêè᪲ Ö÷ªçÌëª îçèÊ ëäËëª ÆõÙëª êèäª æéìò¨áèæ ô¨éì âç×æ¨äª÷ä. iÊ íê¨õÐܪì ôòëèäêèÆëª. Öâää¨ùª åëª ëäëª êèäª ëæ¨ÈªòÐò¨æÐÆëª, íéëê¨æÐÆ몠 Íêèõëèä iÕçªç¨ìëª.  iéò öäªÄëª ëÕåÐê¨äª ôèá¨ùèæ, iåÐê ãóª ëäê¨÷ªÆ ëæ¨ÈªòÐò¨±ëª iúæÐæË몠 íó¨æÐÆëª òæÐê¨ åëª Æõù¨ùª  ãóªóÊ. iåÐê ãúªéëæóª êèäª ö䪠 ëÕåÐê¨äª õæò¨áëª.

      iÊ öçªçï åéìËé÷á¨ùª éæáèóçªçÌëª? öó¨êèæòÐ âòèäªäèùª ÆõÙæÐÆçª çá¨÷ªò¨ íó¨êÐÊ, çèÌôÊ êèäª. éòá¨ùª ò÷ªî÷Äëª ô¨Õçªçîëè íùªùÊ  ôèòéä iùªùèîêèõÐæÐÆ iåÐê Ëé÷ çáäó¨æÐæèÊ. Íäèùª åùªù iéò îæìªçê¨ùª  øÕôÕæÐÆ ô¨Õçªçëª iÕæÐÆëèäèùª, íôõÐ Ëé÷áèæ iéò çá¨ùèêôõèæ  iÕçªç¨Äëª iåÐê Ëé÷ ë¨ÆåÐê ãêô¨±óªóêèæ iÕæÐÆëª.

     öùªùè ÆõùªæÓæÐÆëª çá¨÷ªò¨ íó¨æÐæ ËïáèÊ öäª÷ êô÷èä öúªúêÐéê åèäª Ëêù¨ùª å©æÐæ ô¨Õ몵æ¨î÷äª. ö䪠 ôèêëª öäªäâôäª÷èùª öåÐêæÐ ÆõÙæÐÆëª çá¨÷ªò¨ íó¨æÐæùèëª. öåÐê øÕ öó¨á ê¨÷éë±ëª, åëªç¨æÐéæîáèÌëª, iéìô¨ìè çá¨÷ªò¨îáèÌëª åëæÐÆ éæÔÌëª. öÊôèá¨Äëª, ê¨÷éëá¨äª íó²îæèùèæ åèäª öúªÑôÊ, æ÷ªçéäá¨äª íïçªçéìá¨ùª öäæÐÆ ëä å¨é÷² Ö÷ªçÌêÐêæÐÔïá
íó²æÐÆ åèäª iéòá¨ùª îêõÐòÐò¨ íéìá îôúªÌëª öäªçîê øȨá ë÷ªî÷èÕæÐÆ iéò íó¨çªçê¨ùª íùªù.

     iéòá¨ùª çá¨÷ªò¨îá iùªùèê, Íäèùª  iéò îæìªçê¨ùª ÍõÐôëª ãóªó, øÕôÕæÐÆ ãê²ëª øÕ ôȨËé÷éá içªîçèÊ åèäª ô¨óæÐÆæ¨î÷äª. iåÐê âêèìõÐçèä Ëé÷á¨ùª  ÉåÐÊ æìªì§ªæóª ãóªóä. íô÷ªé÷ Íò¨õ¨áõÐ ãêô¨±ìîäè íùªùÊ êèäèæîôè
îë÷ªâæèóªóùèëª. iåÐê âôó¨á©ìªïäª øôªâôèÕ æìªìêÐéê±ëª åèäª Æõùª ôȨáèæ îë÷ªîæèóª æèìªï iÕæÐæ¨î÷äª. øôªâôèÕ æìªìêÐê¨äª Ëïô¨Ùëª ãóªó iéúçªç¨ùª æ¨ó¨æÐ âòáªÊ iéê îæìªæùèëª.

    öäªÄéìá ãêèõú§ªæóª æõÐåèìæ ò§ªæ©êêÐéêêÐ êÇô¨ ãóªóä. åèäª öäª Æõéù éôêÐÊêÐêèäª iåÐê îòèêéäæóª âòáªê¨ÕæÐæ¨î÷äª. Íäèùª 㧪æÓæÐÆ öåÐê iéòá¨ùª åèìªìëª ãóªóîêè íéê 婧ªæóª îêõÐåÐâêÌæÐæùèëª.

æìªìëª 1:
㧪æÓæÐÆ ë¨æçª ç¨ïêÐêëèä øÕ õèæêÐéê öÌêÐÊæÐ âæèóªó²ëª. íêäª
Íîõèæú, íôîõèæú ôõ¨éòéá öÇê¨æÐ âæèóªó²ëª. iåÐê ¡ªôõ§ªæéó ôõ¨éòæÐ æ¨õëëèæ çèì²ëª. øôªâôèÕ ¡ªôõêÐéê±ëª å©úªì îåõ몠 íéò²æóª ÖÊëª iùªùèëùª çèì²ëª. ÁèõÐîëèä¨áëª íùªùÊ æ©îçèõÐìª îçèäª÷ æÕô¨æó¨ùª iîê ¡ªôõ§ªæéó øù¨êÐÊ íêäª ãêô¨±ìäª çèì²ëª. iåÐêæÐ æÕô¨æóª ãêô¨ iùªùèëùª ¡ªôõ§ªæéó òõ¨áèæ çèÌëª îêõÐòÐò¨ íéì±ëª ôéõ çá¨÷ªò¨ âòáªá²ëª.

                                       Æõùª îæìªæ §ªÆ æ¨ó¨æÐ âòáªá²ëª

 æìªìëª 2:
iåÐê ¡ªôõ§ªæéó ¡ªôõ§ªæóèæ²ëª íæèõëèÆëª çá¨÷ªò¨ âòáªÊ âêó¨ôèä, àêÐêëèä íæèõ§ªæóª çèÌôê¨ùª îêõÐòÐò¨ âç÷²ëª.

                                      Æõùª îæìªæ §ªÆ æ¨ó¨æÐ âòáªá²ëª
æìªìëª 3:
içªîçèÊ íîê õèæêÐê¨ùª ¡ªôõ§ªæóèæ²ëª, íæèõëèæ²ëª ¡õó¨,
£úªéì ôõ¨éòæóª òèêæëª âòáªá²ëª. ç¨÷Æ ò¨÷¨Ê, ò¨÷¨êèæ çèÌëª îôæêÐéê ÔÌêùª âòáªá²ëª.

                                       Æõùª îæìªæ §ªÆ æ¨ó¨æÐ âòáªá²ëª

æìªìëª 4:
Íêèõëèä çá¨÷ªò¨ içªîçèÊ Ëï²÷ª÷êèùª, æ÷ªçéä âòáªÊ
õèæ Íùèçéä âòáªá Ëá÷ªò¨ âò᪱§ªæóª. öó¨áêèæ Ëêù¨ùª Íõëªç¨êÐÊ, ç¨÷Æ ôúªú £èù§ªæóª âòáªá Ë÷ªç̧ªæóª

Æõùª îæìªæ §ªÆ æ¨ó¨æÐ âòáªá²ëª

æìªìëª 5:
iåÐê æéìò¨ æìªìêÐê¨ùª Æõù¨ùª íéò²æóª, æë槪æóª ë÷ª×ëª Åúªú¨á
ê¨Õçªç§ªæóª iô÷ªé÷çª µÆêÐʧªæóª. iéòá¨äª  îôæêÐéê±ëª ëè×çÌêÐêùèëª. øÕ ¡ªôõêÐéê àêÐêëèæ å©úªì îåõëª øù¨æÐÆëª îçèÊ íêÄìäª iéúåÐÊ ã§ªæóª ëäê¨÷ªÆëª ØõÐ Í×êùèä å¨éù Ö÷ªçÌôéê 婧ªæóª ãúõùèëª. iåÐê Ëé÷á¨äª Íêèõîë iÊ êèäª.  OmQ e]Q÷ ëÐåꨨrÐêÐéê A[m¡k, n¢ÐtQt¢ n¢t¡]m¡k ©c¡lQÌmQ ©p¡ÎÆ at]¡lQ cl]mQ iÕæÐÆmQ m]t¢lQQ A[m¡] c¡nQt¢«yÊmQ oËn¢«l«yÊmQ uVQptQt¢ ©cyQk¢VÆ. at]¡lQ t¡]Q sHQk£ttQ«t n¡t ç¨rmQmmQ e]QР àÐk¢ªV¡mQ. 婧ªæóª Æó¨áùé÷á¨ùª, 㧪æÓæÐæèæîô  çèÌæ¨÷©õÐæóª. íòÐòëáëª íåÐê åèäªÆ àôõÐæÓæÐÆóª iÕåÐÊ öÇëªµëª øù¨ íéùæóª êèäª (öê¨âõèù¨) 㧪æóª iéòéá 婧ªæóª õò¨æÐæòÐ âòáªæ¨÷Ê. 婧ªæóª îêõÐåÐâêÌêÐÊçª çèÌëª õèæëª ã§ªæÓæÐÆ å¨é÷² íó¨æÐÆëª å¨éùéá íéìåÐêèùª, 婧ªæóª 㧪æÓæÐÆçª ç¨ïêÐê ë÷ªâ÷èÕ õèæêÐéêæÐ éæáèóùèëª.
 

                                         Æõùª îæìªæ §ªÆ æ¨ó¨æÐ âòáªá²ëª

    iåÐê Ëé÷éá êèäª åèäª éæáèúªÌ ë¨æêÐ ê©ô¨õëèæçª çá¨÷ªò¨ âòáªîêäª. öäª çá¨÷ªò¨ öåÐê íó² öäæÐÆ iéòá¨ùª îêõÐòÐò¨ íó¨êÐê¨ÕæÐæ¨÷Ê öäªçÊ ç÷ª÷¨ îæìªçôõÐæóª âòèùªùìªÌëª. öäªéäçª âçè×êÐê ôéõá¨ùª åèäª iéê ã×ê¨áèææÐ Ô÷ Ëï±ëª. íêèôÊ, öäª ëäÊæÐÆ Í×êÙëª, òèåÐê¨±ëª æ¨éìæÐÆëª íó²æÐÆ åèäª öäª
Æõéù ôóçªçÌêÐê¨ iÕæÐæ¨î÷äª.  iÊ öäæÐÆ êäªäëªç¨æÐéæ, àæëª, íÈÆ ë÷ª×ëª å¨êèä몠 íó¨æÐæ¨÷Ê. 婧ªæóª öÇçÊ ôáê¨÷ªÆëª îë÷ªçìªìôõèæ iÕåÐêèÙëª, iåÐêçª çá¨÷ªò¨éá  éæáèúªÌ çèÕ§ªæóª. 㧪æÓæÐÆëª iîê çùäªæéó íÊ íó¨æÐæìªÌëª.

âçèÕóìæÐæêÐê¨÷ªÆêÐ ê¨Õëªç²ëª