kNQ p¡rQ«vy¢lQl¡ªt¡rQkQÀ  kNQ p¡rQ«vy¢lQl¡ Ac¢r¢yrQ nztQÆmQ pLQL¢
THE SINGLE TEACHER BLIND SCHOOL PROJECT( SBTBS t¢zQzmQ )
ty¡r¢pQÈ
t¢Ë e]Q. k¢ËxQNsQv¡m¢
    m¢kcQ c¢VnQt a]Q«], p¡NQ^cQªcr¢ a]Q«]y¡lQ  UkQÀv¢kQkpQpzQzÆ
É]QÑ«r

inQt¢y¡v¢lQ v¡ÎmQ kNkQkVQV kNQ p¡rQ«vyVQV mkQkÏkQÀ eÎtQtV¢Í. klQv¢ mVQÐmQ ªtrQnQ©tÄtQt t¢V«mkL¢lQ py¢VQc¢, ivVQ«VpQ©pV ur¢y n¢Ðv]HQkªL¡ klQv¢kQàzHQkªL¡ ilQ«l. ovQ©v¡Ë c¢nQt¢kQÀmQ inQt¢y]¢]Q m]cQc¡zQc¢«yÊmQ iÆ uÐtQt ªvNQÄmQ.
ipQ©p¡ÎÆ v[kQk¢lQ iËnQÆ vËmQ enQt oË  t£rQÍmQ avrQkÏkQÀ pyÑ«zyt¡k ilQ«l. E©]]¢lQ, n¢Ðv]HQkLQ,avVQV¢]Q v[¢É«VkLQ, cmQpnQtpQpzQz pNcQ ©clÍ Ak¢y«v inQttQ t£rQÍk«L m¢kkQ kÄ«my¡k p¡t¢kQk¢]QV]. itQt«ky t«zkLQ EÆmQ ilQl¡t oË ÉVQV¢ÌmQ
Èt¢y, ÈrzQc¢krm¡] v[¢É«V nmkQÀtQ ªt«v.

©k¡LQ«k  c¡rQnQt  aÅÀÉ«V

inQt SBTBS t¢zQzmQ atQt«ky OrQ aÅÀÉ«Vy¢]Q a^pQp«zy¢lQ v¢LHQÀk¢VÆ. iÆ ÈrzQc¢krm¡]Æ, E©]]¢lQ, it]Q asQt¢v¡rmQ kNQ p¡rQ«vy¢lQl¡ mkQkL¢]Q ÉyVQc¢y¢lQ a«mnQtÆ. inQt aÅÀÉ«V AcQcr¢ypQpÄmQ aLÍkQÀ eL¢t¡]Æ, ©clÍ ilQl¡tÆ mVQÐmQ prvl¡kÍmQ c£kQk¢rm¡kÍmQ prpQpkQà^yÆ. kNQ p¡rQ«vyVQªV¡rQ tmQ t¡yQ ©m¡[¢y¢lQ kN¢]¢«y upªy¡kmQ ©cyQvtVQÀ e]QªV p¢rtQt¢ªykm¡ktQ ty¡r¢kQkpQpzQz ilvcm¡]
ol¢Êz]Q à^y oË  IT(tkvlQ ©zkQ]¡lj¢) y¢l¡] t£rQÍ É«V inQttQ t¢zQztQt¢]Q
i«Ny¢lQl¡ amQcm¡ÀmQ.

v[¢É«V:

1. it]Q a^pQp«z  nzv^kQ«kkLQ
 (1) eÎtQtV¢Í uLQL, É^Êm¡]¡lQ klQv¢ uLQL oË kNQ p¡rQ«vyVQVv«r
     ªtrQnQ©tÄtQtlQ
 (2) avËkQÀ oË t]¢pQpzQz kN¢]¢«ykQ ©k¡ÄtQÆ at¢lQ t¡yQ ©m¡[¢y¢lQ pN¢
     ©cyQy py¢VQc¢ aL¢tQtlQ
 (3) kN¢]¢y¢]Q utv¢ ©k¡NQÄ av«r k£[QkQkNQz pN¢k«L ©cyQv¢tQtlQ:
  (a) avrQ ilQltQt¢ªl¡ alQlÆ EªtÑmQ ©p¡Æ iztQt¢ªl¡ oË pLQL¢ Ac¢r¢yr¡kpQ pN¢y¡VQÐtlQ alQlÆ mVQV kNQ p¡rQ«vyVQVvrQkÏkQÀ m¢kkQ À«VnQt kzQzNtQt¢VQªk¡ alQlÆ ilvcm¡kªv¡ py¢VQc¢ aL¢tQtlQ
  (A) kN¢]¢y¢lQ ªv«l ©cyQtlQ, k^tHQkLQ «zpQ ©cyQtlQ, alQlÆ  ªk¡r¢kQ«kkLQ, mÑkQkLQ ty¡r¢tQtlQ i«vkLQ élm¡k t]kQÀ c¢V¢Æ Ut¢ymQ cmQp¡t¢tQtlQ.

ArmQp k¡lmQ ©t¡zQªz t]QÑz]Q t]Q m«]v¢/kNv]Q, nNQp]Q alQlÆ uVv¢]rQ  utv¢kQÀ iËnQt¡lQ m¢kQk pyÑLQLt¡k iËkQÀmQ. n¡L«zv¢lQ, itQt«ky utv¢Êz]Q, avrQ ªmVQàV¢y elQl¡ pN¢k«LÊmQ c¢VpQp¡kÍmQ t¢V«my¡kÍmQ ©cyQvªt¡Ä alQl¡mlQ àÄtlQ ©cylQkLQ at¡vÆ ©t¡«lªpc¢ i«NpQÈ ©t¡zHQÀvÆ,  i«NtL v[¢ ©cyQt¢kLQ pr¢m¡ÐtlQ, klQv¢ aV¢Í ÈkzQÄtlQ mVQÐmQ tkvlQ «myHQkLQ a«mtQtlQ Ak¢y pN¢kL¢ÌmQ IÄpzl¡mQ.

2. py¢VQc¢ mVQÐmQ utv¢ «mymQ n¢Ðv¢ at]Q élmQ
 (a) ovQ©v¡Ë Ac¢r¢yËkQÀmQ (àzªv oË utv¢y¡LËkQÀmQ) ilvcm¡k
py¢VQc¢ aL¢tQÆ ªt«vy¡] upkrNHQkÏmQ aL¢tQtlQ
 (A) oË cHQk¢l¢tQ ©t¡zrQp¡k pl itQt«ky pLQL¢kLQ a«mtQÆ
etQt«] k¢r¡mHQkL¢lQ a«mkQk É^ʪm¡ atQt«] uËv¡kQÀtlQ
 (i) avrQkLQ pN¢k«L i«NtQÆ, avrQkÏkQÀ py¢VQc¢, upkrNHQkL¢]Q
p¡Æk¡pQÈ mVQÐmQ pLQL¢kQÀ ªvNQ^y avc¢ym¡] ªm«c n¡VQk¡l¢ ªp¡]QV
©p¡ËzQkLQ ©k¡ÄtQÆ utÍtlQ

ªt«vy¡] upkrNHQkLQ:
Hardware: m¢kkQ À«VnQt aLv¢l¡] kN¢]¢y¢]Q trmQ:
CPU: Intel 486 of 33MHz speed; RAM: 16 MB; MONITOR: 14"Monochrome; KEYBOARD: Standard AT-101; SOUNd CARD and SPEAKERS; 80-column Dot Matrix Printer; UPS: 500 VA

ÀV¢pQÈ:
ªmVQàV¢y kN¢]¢y¢]Q trmQ i]QÐ p«[«my¡k¢v¢zQzÆ e] c¢lrQ kËtl¡mQ.
A]¡lQ ipQ py¢VQc¢kQÀ iÆ ªp¡Æm¡]Æ. aÆ mzQÄmlQl¡mlQ, pl ©pr¢y
n¢Ðv]HQkLQ itQt«ky p«[y kN¢]¢k«L ilvcm¡kªv¡ alQlÆ m¢kkQ
À«VnQt v¢«ly¢ÑkQªk¡ aL¢kQkkQàÄmQ. E©]]¢lQ avrQkLQ ªmÌmQ ÈÆ«my¡],
ckQt¢ v¡yQnQt kN¢]¢k«L upªy¡k¢kQk¢V¡rQkLQ.

©m]Q©p¡ËLQ:
(a) operating system: windows 95
(A) upªy¡kpQpÄtQtpQpÄmQ ©m]Q©p¡ËLQ:  IIT©c]Q«]y¡lQ  uËv¡kQkpQpzQz p]Q©m¡[¢ ©m]Q©p¡ËLQ. it]Q k£[QkQkNQz c¢VpQÈ amQcHQkLQ ÉkQk¢ym¡k kNQ  p¡rQ«vyVQVvrQkÏkQÀ m¢kQk pyÑLQLt¡k iËkQÀmQ.
 (1) elQl¡ ©m¡[¢kL¢ÌmQ at]Q ucQcr¢pQp¢]Q r£t¢y¢lQ a«mkQkpQ ©pVQV oË ©p¡Æv¡] tzQÄpQ pl«k (keyboard).i«ttQ tv¢r AHQk¢l ©m¡[¢y¢ÌmQ eÎtQÆkQkLQ uËv¡kQk É^ÊmQ.
 (2) ovQ©v¡Ë tzQÄkQÀ, ol¢ÊmQ i«cnQt¢ËpQpªt¡Ä ovQ©v¡Ë eÎtQÆ, v¡rQtQ«t mVQÐmQ v¡kQk¢ymQ ucQcr¢kQkpQpÄk¢VÆ. A«ky¡lQ kNQ p¡rQ«vyVQVvrQkLQ m¢k eL¢t¡k i«t py]QpÄtQt É^ÊmQ.
 (3) m¢k eL¢t¡] É«Vy¢lQ a«mkQkpQpzQÄLQLt¡lQ klQv¢ aV¢Í mVQÐmQ kN¢]¢ iykQkmQ ©tr¢y¡tvrQkLQ àz it¢lQ n¡]QÀ n¡zQkL¢lQ ªtrQcQc¢ ©pVl¡mQ.
 (4) avrvrQ t¡yQ ©m¡[¢y¢lQ, c¡t¡rNm¡]vrQkÏkQÀmQ, kNQ p¡rQ«v i[nQtvrQkÏkQÀmQ (p¢©ry¢lQ) k¡k¢ttQt¢lQ p¢r¢NQzQ ©cyQykQ à^yÆ.
 (5) i«NtLmQ élmQ inQt¢y ©m¡[¢kL¢lQ ©cyQt¢kLQ aÑpQpÍmQ ªvÐ tkvlQkLQ ©pVÍmQ vct¢kLQ ©cyQypQpzQÄLQL].
 (6) nmQ n¡zQ^]Q ªt«vk«L m]t¢VQ ©k¡NQÄ, ©c]Q«] IIT n¢Ðv]tQt¡r¡lQ  p¢rtQt¢ªykm¡k inQt ©m]Q©p¡ËLQ a«mkQkpQ ©pVQÐ ilvcm¡k v[HQkpQpÄk¢VÆ. itQt«ky oË c¢VpQÈ v¡yQnQt  ©m¡[¢kQªkVQVv¡Ð, ©t¡[¢lQ ÇÅkQk a^pQp«zy¢lQ uLQL p«zpQÈ nmQ n¡zQ^lQ iÆ o]QÐ t¡]Q. ªvÐ eHQÀmQ k¢«zkQk v¡yQpQÈ ilQ«l.

aÉÌkQÀkQ ©k¡NQÄ vËtlQ
arÂ, ar c¡rQpVQV n¢Ðv]mQ, vN¢k v¢y¡p¡r n¢Ðv]HQkLQ, t]¢pQpzQz nprQkLQ Ak¢ªy¡rQ
itQt«ky pLQL¢(kLQ) Atr¢tQÆ ©cylQpÄtQtl¡mQ. ©pr¢y k¢r¡mpQÈV kNQ AsQptQt¢r¢kLQ
avrQtmQ mËtQÆvpQ pN¢y¢]Q v¢sQtr¢pQp¡k itQt«ky t¢zQzHQk«L ªmVQ©k¡NQÄ
©cyl¡VQVl¡mQ. avrQkÏkQÀ iÆ oË c¢VnQt ilzQc¢ym¡k iËkQÀmQ. avrQkLQ utv¢«ypQ ©pVQV ªn¡y¡L¢kLQ itQt«ky t¢zQzHQkÏkQÀ uz]^y¡k AtrÍ aL¢tQÆ tHQkLQ k¢r¡mHQkL¢lQ inQtpQ pLQL¢kQàzHQkLQ n¢Ðv UkQktQªt¡Ä ©cyl¡VQÐv¡rQkLQ e]Qpt¢lQ Wym¢lQ«l.
ipQ pN¢kQÀ ÉÎ aLv¢lQ aV¢Í«r, AtrÍ aL¢tQÆ, ilvc py¢VQc¢ÊmQ ilvcm¡k ©m]Q©p¡ËÏmQ ©k¡ÄkQk v¢tQy¡ v¢ËX¡ mk¢[QcQc¢Êz]Q uz]QpÄmQ.
n£HQkLQ itQt«ky oË pLQL¢«y a«mkQktQ ty¡r¡? alQlÆ pl pLQL¢kL¢]Q n¢rQv¡kHQkÏkQÀ ©p¡ÐpQªpVQk v¢ËmQÈk¢V£rQkL¡?

utv¢ mVQÐmQ aV¢Í«rkQÀ k£[QkQkNQzv«r aÅkÍmQ
N. Krishnaswamy, Managing Trustee, Vidya Vrikshah
Mrs. Alamelu Ramakrishnan, Coordinator, Vidya Vrikshah

tp¡lQ:
v¢tQy¡ v¢ËX¡, 3,t¢Ëv£t¢ amQm]Q ©tË, ArQ. ªk. nkrQ, ©c]Q«]- 600 028.
©t¡«lªpc¢ eNQkLQ: ©c]Q«]: 4937926,   4414741
email:umaks@vsnl.com, alamelur@md5.vsnl.net.in

      ©p¡ËLzkQktQt¢VQÀ t¢ËmQpÍmQ